Tag: ޓެސްޓް

ބިރުވެރި މަންޒަރެއް: ބިދޭސީން ހަމަލަދިނީ އަތުގައި ޖެހުނު އެއްޗަކުން!

ބިރުވެރި މަންޒަރެއް: ބިދޭސީން ހަމަލަދިނީ އަތުގައި ޖެހުނު އެއްޗަކުން!

ހުޅުމާލެ ސަހަރާ މިސްކިތް ކައިރީ ކަންމައްޗަށްވާ ގޮތަށް ފަސްގަނޑުގައި އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓްގެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ތިބީ ވަރަށް ބޮޑަށް ރުޅިގަދަވެފައެވެ. އެމީހުންނަށް މުސާރަ ނުލިބޭތާ އެތައް މަހެއް ...