Tag: އާދަމް ޝަރީފް

އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނަށް ހުށައަޅާފައިވާ އިސްލާހު ފާސްކޮށްފިނަމަ ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތުގައި ރެނދުލާނެ – އާދަމް ޝަރީފް

އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނަށް ހުށައަޅާފައިވާ އިސްލާހު ފާސްކޮށްފިނަމަ ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތުގައި ރެނދުލާނެ – އާދަމް ޝަރީފް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހުށައަޅުއްވާފައިވާ އިސްލާހު ފާސްކޮށްފިނަމަ ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތުގައި ރެނދުލާނެކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ...