ޚަބަރު ދީން މުޖުތަމަޢު އަޚްލާޤް އަޤީދާ ވާހަކަ
އެހީތެރިވުމަކީ އުފަލަކަށް ހަދަމާތޯ!

އިސްލާމް ދީނަކީ އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އެހީތެރިވެ އަަޅާލުމާ އޯގާތެރިކަން އިސްކުރަން ބާރު އެޅުމުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ރަޙުމަތުން ފުރިގެންވާ އެންމެ މަތިވެރި އެންމެ އޯގާވެރިވަންތަ ދީނެވެ. މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ޙަދީޘެއްގެ މާނައިގައިވެއެވެ. ”މުއުމިނުން އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ލޯބިވުމުގައްޔާއި، ރަޙްމުކުރުމުގައްޔާއި، އޯގާތެރިވުމުގައި، އެމީހުންގެ މިސާލަކީ އެއް ހަށިގަނޑެއްގެ މިސާލެވެ. އެ ހަށިގަނޑުން ގުނަވަނެއްގައި ވޭން އަޅައިފިނަމަ، ހޭލާހުރުމުންނާއި ހުންއައުމުން ހަށިގަނޑުގެ އެންމެހައި ގުނަވަންތައް އެގުނަވަނާއި ބައިވެރިވާނެއެވެ“. ރަސޫލާ ގެ މި ހަދީޘް […]

ފަހުގެ ލިޔުންތައް
އެހީތެރިވުމަކީ އުފަލަކަށް ހަދަމާތޯ!
1 week ކުރިން
އެހީތެރިވުމަކީ އުފަލަކަށް ހަދަމާތޯ!
2 weeks ކުރިން
ރ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ 5 ގޮނޑިވެސް ޕީ.ޕީ.އެމްއަށް!
4 weeks ކުރިން
މީދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް ހަސަން ޝަރީފް!
4 weeks ކުރިން
ޚަބަރު
އެހީތެރިވުމަކީ އުފަލަކަށް ހަދަމާތޯ!
1 week ކުރިން
އެހީތެރިވުމަކީ އުފަލަކަށް ހަދަމާތޯ!
2 weeks ކުރިން
މާލެ ފޮށީގެ ނަތީޖާ ލިބިއްޖެ
4 weeks ކުރިން
ވަޤުތީ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް ޞާދިގު!
4 weeks ކުރިން
ކުޅިވަރު
ގާގަނޑު ޖޫނިއަރސް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2020 ފަށައިފި
5 months ކުރިން
އޭއެފްސީ ބްރެކެޓް ޗެލެންޖުގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލް: އަވަހަށް ޤައުމީ ބަޠަލު ޢަލީ އަޝްފާޤަށް ވޯޓު ދެއްވާ!
6 months ކުރިން
މީދޫ ވޮލީބޯޅަ ފޯރި: ވަޅުޖެހިފަ އޮތް ވޮލީ ފޯރީގެ އެނބުރި އައުން!
6 months ކުރިން
މީދޫ ފުޓްސަލް ފޯރި: ފިރިހެން ޑިވިޜަންގެ ހުރިހާ މެޗެއް މީދޫ ޓައިމްސްއިން ލައިވް ކުރަނީ
7 months ކުރިން