49
ގުނާ ނިމުނު ފޮށި
6
ބާކީ ހުރި ފޮށި
55
ޖުަމްލަ ފޮށި
74
ބާތިލް ވޯޓު
ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލް ރައީސް
1
ޙުސައިން ނާޞިފް
PPM
655
2
ޢަލީ ޝާހިދު
MDP
389
ރ.މީދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
3
ޤާސިމް ސައީދު
MDP
448
4
ޙަސަން ޝަރީފް
PPM
652
ރ.މީދޫ ކައުންސިލް މެންބަރު
10
ޙުސައިން އަފީފް
IND
269
11
ޢަލީ ރަޝީދު
PPM
663
12
މުޙައްމަދު ޝިހާމް
PPM
557
13
އަބުދުﷲ ރަޝީދު
MDP
432
ރ.މީދޫ ކައުންސިލް މެންބަރު - އަންހެން
5
ރަޝީދާ އަބުދުﷲ
PPM
599
6
ޖަމީލާ ޙުސައިން
MDP
428
7
އީނާސް ރާފިޢު
MDP
408
8
މަރްޔަމް ސައީދާ
PPM
592
ރ. މީދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ
1
ޒުލްފާ އަފީފް
IND
336
2
ފަޟްލީނާ އަޙުމަދު
IND
210
3
ސިޔާމާ ޢަބްދުއްރައްޒާޤު
IND
477
4
ފާތިމަތު ނަޝާ
IND
441
5
އަސްރާ ޢަލީ
IND
457
6
އާސިމާ ޢީސާ
IND
456
7
އާމިނަތު އަސްމާ
IND
417
8
ރަޝީދާ އަޙްމަދު
IND
238
9
ޝަރީފާ ޙަސަން
IND
366
10
ސީމާ މޫސާ
IND
489
11
އާމިނަތު ރަޝީދާ
IND
244
12
ޢާއިޝަތު ރަޝީދާ
IND
250
13
ޚަދީޖާ އިބްރާހީމް
IND
260