ޚަބަރު

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި އޮތް ހާލުދެރަ ބަލި މީހެއް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެންދަނީ

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި އޮތް ހާލުދެރަ ބަލި މީހެއް އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ އެހީގައި ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެންދަނީ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އުއްމީދު ސްޕޯޓްސް އެކަޑަމީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުމަށް ބެލެނިވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު ހަވީރު!

އުއްމީދުން މުޅިން އަލަށް ފަށާ 'އުއްމީދު ސްޕޯޓްސް އެކަޑަމީ' އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ބެލެނިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ހާއްސަ ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މަޑުއްވަރީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން މަޑުއްވަރީގައި ޤުރުއާން މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ރ. މަޑުއްވަރީ ޕޮލިސްގެ ފަރާތުން އެރަށުގައި ޤުރުއާން މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މަޑުއްވަރީ ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ޤުރުއާނަށް ލޯބި އިތުރު ކުރުމަށާއި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ހަމަތައް ކުރިއެރުވުމުގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރުގެ ވީޑިއޯ ދަރުހެއް މިރޭ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި

މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު ބިން އިބްރާހިމްގެ ވީޑިއޯ ދަރުހެއް މިރޭ ރ. މީދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި އެޅުވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އުއްމީދުން އިސްނަގައިގެން އެޅުވުމަށް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ދިފާޢުގައި ޢިލްމުވެރިންގެ ގުޅުމުން ތިން ބަހުން ބަޔާން ނެރެފި

މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޢިއްޒަތާއި ކަރާމަތަށާއި އަބުރުފުޅަށް އަރައިގަތުމަށް ހިންގަމުންދާ ޖަރީމާތައް ކުށްވެރިކޮށް ޢިލްމުވެރިންގެ ގުޅުމުން ދިވެހި ބަހުންނާއި އިނގިރޭސި ބަހުން އަދި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ދުވާފަރުގައި ވޮލީ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު އިސްނަންގަވައިގެން ރ. ދުވާފަރުގައި ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. 'އަލްމަރުޙޫމް އަޙްމަދު މުހައްމަދުގެ ހަނދާނުގައި' ބާއްވާ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އުއްމީދުން ރ. މީދޫގައި ސްޕޯޓްސް އެކަޑަމީ އެއް ހުޅުވަނީ

އުއްމީދު ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން ރ. މީދޫގައި ސްޕޯޓްސް އެކަޑަމީއެއް ހުޅުވަން ނިންމާ އެކަން ޢިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. 16 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން 4 އުމުރުފުރާއަކަށް ބަހާލައިގެން އެކަޑަމީ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު 2021 މާޗުގައި ބާއްވަން ތައްޔާރުވަނީ

ކޯވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ފަސްކޮށްފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު އަންނަ އަހަރުގެ މާޗު މަސްތެރޭ ބޭއްވުމަށް އިލްކެޝަންސް ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފިއެވެ. މިކަން ހާމަކުރައްވާފައިވަނީ ރޭ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރާއްޖޭގައި ފައްޅިއާއި އެހެން ދީންތައް ހުއްދަ ކުރާ ރިޕޯޓާއި ފާޅުގައި ދެކޮޅު ހެދުމަށް ރައްޔިތުންގެ އިއްތިހާދުން އެދެފި

މިމަހު އ.ދގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ އިދާރާއިން ބާއްވާ ޔޫޕީއާރުގެ 36 ވަނަ ‌‏ބައްދަލުވުމަށް ހުށައެޅުމަށް އެމްޑީއެން އާއި ފަރަންސޭސި ޖަމިއްޔާ 'ފިދް' އާއި އުތެމަ ޖަމިއްޔާއިން...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ރ. މީދޫގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ތަރައްޤީ ކުރަނީ

އިންޑިޔާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ރ. މީދޫގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ތަރައްޤީ ކުރަން ނިންމާ ޔޫތް މިނިސްޓަރު އަޙްމަދު މަހުލޫފް އެކަން އިޢުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ....

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޞަފްހާ 2 ގެ 13 1 2 3 13