ޚަބަރު

ފާތިމަތު މޫސާގެ ކިޑްނީ ބަދަލުކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަން މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ، ޢާއިލާއިން އެދެނީ ހެޔޮ ދުޢާކޮށްދިނުމަށް!

ރ. މީދޫ ރޯޒްމީޑް، ފާތިމަތު މޫސާގެ ކިޑްނީ ބަދަލުކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަން އިންޑީޔާގެ ބީޖީއެސް ހޮސްޕިޓަލުުގައި މިވަގުތު ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. ގިނަ ބައެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އޮޕަރޭޝަނާއި ހަމައަށް ދެވުނުއިރު...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އުނގޫފާރު ސީސްކޮޑް ބީޗް: ހިތްގައިމު މަސައްކަތެއް!

ރ. އުނގޫފާރު އިރުމަތީފަަރާތުގައި 'ސީސްކޮޑުން' ތަރައްޤީކުރި ސީސްކޮޑް ބީޗު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ފޮޓޯ: އުނގޫފާރު.ކޮމް ގިނަ ބައެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އެ ސަރައްހަދު ހިތްގައިމު މާހައުލަކަށް ހެދުމަށް ސީސްކޮޑުންވަނީ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވޭތުވެދިޔަ 4 ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ގއ. ދެއްވަދޫން މީހުން އައިސްފައިވޭތޯ ރަށްރަށު ސިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުން ބަލަނީ.

ގއ. ދެއްވަދޫން ކޯވިޑް 19 އަށް ބަޔަކު ފައްސިވުމާއި ގުޅިގެން ފާއިތުވެދިޔަ ހަތަރު ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އެ ރަށުން މީހުން އައިސްފައިވޭތޯ ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ރަށްރަށުގެ ސިއްޙީ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރ. ފިލާދޫކައިރި ގިރިއަކަށް ދޯންޏެއް އަރާ، ކަނޑުވި 3 މީހަކު ފުލުހުން ސަލާމަތްކޮށްފި

ރ. ރަސްމާދޫ ޕާކު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހިފައިގެން އެ ރަށަށް ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް ރ. ފިލާދޫ ކައިރި ގިރިއަކަށް އަރާ ދޯނީގެ ބޮޑުބައެއް އަޑިއަށް ގޮސް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރ. މީދޫގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ގެނެސްފި

އިންޑިޔާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ރ. މީދޫގައި ތަރައްޤީ ކުރާ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ރ. މީދޫއަށް ގެނެސްފިއެވެ. ރ. މީދޫގައި ކުޑަކުދިންގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޔޫތު ކަޕް 2020، ފުޓްސަލް އަދި ނެޓުބޯޅަ މުބާރާތް މިއަދު ފަށަނީ

މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް މީދޫ އަދި މަޑުއްވަރީއަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަަށް ގެންދާ ނެޓުބޯޅަ އަދި ފުޓްސަލް މުބާރާތް މިއަދު ފަށާނެއެވެ. ފުޓްސަލް މުބާރަތުގައި މީދޫގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރ. މަޑުއްވަރީ މަންފާ ދޯނީގެ ހަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދަނީ

މަސްވެރިކަމަށް ނިކުމެފައިވާ ރ. މަޑުއްވަރީ 'މަންފާ' މަސްދޯނިގެ ޙަބަރެއް ނުވާރާ 2 ދުވަސްވެފައިވާތީ ދޯނީގެ ވެރިފަރާތުން އެ ދޯނި ވީ ހިސާބެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. ރ....

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި މާސްކު އަޅައިގެން އުޅެން އަންގައިފި

ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި މާސްކު އަޅައިގެން އުޅެން އަންގައިފިއެވެ. މިގޮތަށް އެޗް.ޕީ.އޭއިން އަންގާފައިވަނީ އާއްމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅާފައިވާ ބައެއް ފިޔަވަޅުތައް ބަދަލުކޮށް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޞަފްހާ 2 ގެ 16 1 2 3 16