ޚަބަރު

ރ. އިނގުރައިދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ކުއްޖަކާއި މާބަނޑު މީހަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ރ. އިނގުރައިދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ކުއްޖަކާއި މާބަނޑު މީހަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. މިކަން އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރަކު ވަނީ މީދޫ ޓައިމްސްއަށް ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައެވެ. ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ މީގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރ. ރަސްމާދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ރ. ރަސްމާދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ، އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއިންނެވެ. މި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އިބްރާހިމް ރަޝީދު އައްޔަން ކުރުމަށް މަޖިލީހުން ރުހުން ދީފި

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމަށް ރ. މީދޫ ބްލެކް، އިބްރާހިމް ރަޝީދު އައްޔަން ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ދީފިއެވެ. އިބްރާހިމް ރަޝީދަށް ރުހުން ދޭން ފެންނަ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ޑިންގީ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ކިނޮޅަހަށް ވަދެއްޖެ

ހަބަރެއް ނުވެގެން ސިފައިން ހޯދަމުންދިޔަ ޑިންގީ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ރ. ކިނޮޅަހަށް ވަަދެފައިވާކަމަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފުން ބުނެފިއެވެ. ހަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދަން ފަށާފައިވަނީ ރ. މާމުނަގައު ރިޒޯޓުން 2 މީހުންނާއެކު...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

2 މީހުންނާއެކު ރ. ކިނޮޅަހަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ގެއްލިގެން ހޯދަނީ.

2 މީހުންނާއެކު ރ. ކިނޮޅަހަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ގެއްލިއްޖެއެވެ. އެމް.އެން.ޑީ.އެފުން ބުނީ ރ. މާމުނަގައު ރިޒޯޓުން ފުރައިގެން ރ. ކިނޮޅަހަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއްގެ ހަބަރެއް ނުވެގެން އެމް.އެން.ޑީ.އެފް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރ. މީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އިންޗާޖަކަށް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ ޝުހާދު!

ރ. މީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އިންޗާޖުގެ މަޤާމަށް މިދިޔަ އަހަރު އެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ އިބްރާހިމް ޝުހާދު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ޝުހާދު ރަސްމީކޮށް އެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރ. މަޑުއްވަރީ އައިސް ޕްލާންޓުގެ މަސައްކަތް 4 މަސްތެރޭ ނިންމާލެވޭނެ: ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ

ރ. މަޑުއްވަރީގައި ޤާއިމް ކުރަމުން އަންނަ އައިސް ޕްލާންޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް 4 މަސް ދުވަސް ތެރޭ ނިންމާލެވޭނެކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރު މިހެން...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރ. މީދޫ ޓާފް ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް އޮކްޓޯބަރު މަހު ފަށަނީ

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހަރަދުކޮށްގެން ރ. މީދޫގައި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޓާފް ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ފެށޭނެކަމަށް ރޯޑް ޑިޗެލޮޕްމެންޓްް ކޯޕަރޭޝަންގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޞަފްހާ 2 ގެ 10 1 2 3 10