ޚަބަރު

ރާއްޖޭގައި ހޯމް އެންޑް އަވޭ އުސޫލުން ލީގެއް ފެށުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހޯމް އެންޑް އަވޭ އުސޫލުން ލީގެއް ތައާރަފްކުރުމާމެދު ކުޅިވަރާބެހޭ ވަޒީރު އަހްމަދު މަހުލޫފާއި އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ. ރޭ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރ. މީދޫ ހިމެނޭހެން ރ. އަތޮޅުގެ 8 ރަށެއްގައި އައުޓްޑޯރ ޖިމް ޤާއިމް ކުރާނެ

އިންޑިޔާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި 61 ރަށެއްގައި ޤާއިމް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އައުޓްޑޯރ ޖިމްތަކުގެ ސާމާނު ޔޫތް މިނިސްޓްރީއާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މި ސާމާނުތައް ހަވާލު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައިވަނީ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ބިރުވެރި މަންޒަރެއް: ބިދޭސީން ހަމަލަދިނީ އަތުގައި ޖެހުނު އެއްޗަކުން!

ހުޅުމާލެ ސަހަރާ މިސްކިތް ކައިރީ ކަންމައްޗަށްވާ ގޮތަށް ފަސްގަނޑުގައި އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓްގެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ތިބީ ވަރަށް ބޮޑަށް ރުޅިގަދަވެފައެވެ. އެމީހުންނަށް މުސާރަ ނުލިބޭތާ އެތައް މަހެއް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 4 ގައި ކިޔަވަމުން އައި ކުއްޖަކު ނިޔާވެއްޖެ

ރ. ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލްގައި ކިޔަވަމުން އައި 10 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މިއަދު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލްގެ އިސް ބޭފުޅަކު މީދޫ ޓައިމްސްއަށް މަޢުލޫމާތުދެއްވި ގޮތުގައި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މީދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ފައިނަލް މެޗު އެމް.ޓީން ލައިވް ކުރަނީ!

މީދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ފައިނަލް މެޗު މީދޫ ޓައިމްސްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން ލައިވް ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މިރޭ 10:00 ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިމެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޖުލައި 9 ގެ ފަހުން ދުވާފަރަށް ދަތުރުކުރި ނުވަތަ ދުވާފަރުން މީދޫއަށް އައި މީހުން އެނގުމަށް އެދިއްޖެ

ރ. ދުވާފަރުން ކޮވިޑް 19 އަށް ތިން މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގގެ ތެރެއިން 48 ފަރާތެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށް ދުވާފަރު ސިއްޙީ މަރުކަޒުން...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދުވާފަރު ކޭސް: ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ ތެރެއިން 48 މީހަކު ފާހަގަކުރެވިއްޖެ

ރ. ދުވާފަރުން ކޮވިޑް 19 އަށް ތިން މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގގެ ތެރެއިން 48 ފަރާތެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށް ދުވާފަރު ސިއްޙީ މަރުކަޒުން...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޞަފްހާ 16 ގެ 16 1 15 16