ޚަބަރު

ފާތިމަތު މޫސާގެ ކިޑްނީ ބަދަލުކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

ﷲގެ ހެޔޮ ރަޙުމަތާއި ގިނަ ބައެއްގެ ދީލަތި އެހީތެރިކަމާއެކު ރ. މީދޫ ރޯޒްމީޑް ފާތިމަތު މުސާގެ ކިޑްނީ ބަދަލުކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. ފާތިމަތު މޫސާއަށް ކިޑްނީއެއް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފެނަކަ ރ. މީދޫ ބްރާންޗަށް ޓެކްނީޝަނެއް ހޯދަނީ

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ރ. މީދޫ ބްރާންޗަށް ޓެކްނީޝަނެއް ހޯދަން އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. ޓެކްނީޝަނެއް ހޯދަނީ މީދޫ ބްރާންޗުގެ ޔުޓިލިޓީ ސާރވިސް/ ސްވަރޭޖް ޑިޕާރޓްމެންޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާށެވެ. ޓެކްނީޝަންގެ މުސާރައިގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފާތިމަތު މޫސާގެ ކިޑްނީ ބަދަލުކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަން މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ، ޢާއިލާއިން އެދެނީ ހެޔޮ ދުޢާކޮށްދިނުމަށް!

ރ. މީދޫ ރޯޒްމީޑް، ފާތިމަތު މޫސާގެ ކިޑްނީ ބަދަލުކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަން އިންޑީޔާގެ ބީޖީއެސް ހޮސްޕިޓަލުުގައި މިވަގުތު ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. ގިނަ ބައެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އޮޕަރޭޝަނާއި ހަމައަށް ދެވުނުއިރު...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އުނގޫފާރު ސީސްކޮޑް ބީޗް: ހިތްގައިމު މަސައްކަތެއް!

ރ. އުނގޫފާރު އިރުމަތީފަަރާތުގައި 'ސީސްކޮޑުން' ތަރައްޤީކުރި ސީސްކޮޑް ބީޗު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ފޮޓޯ: އުނގޫފާރު.ކޮމް ގިނަ ބައެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އެ ސަރައްހަދު ހިތްގައިމު މާހައުލަކަށް ހެދުމަށް ސީސްކޮޑުންވަނީ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވޭތުވެދިޔަ 4 ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ގއ. ދެއްވަދޫން މީހުން އައިސްފައިވޭތޯ ރަށްރަށު ސިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުން ބަލަނީ.

ގއ. ދެއްވަދޫން ކޯވިޑް 19 އަށް ބަޔަކު ފައްސިވުމާއި ގުޅިގެން ފާއިތުވެދިޔަ ހަތަރު ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އެ ރަށުން މީހުން އައިސްފައިވޭތޯ ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ރަށްރަށުގެ ސިއްޙީ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރ. ފިލާދޫކައިރި ގިރިއަކަށް ދޯންޏެއް އަރާ، ކަނޑުވި 3 މީހަކު ފުލުހުން ސަލާމަތްކޮށްފި

ރ. ރަސްމާދޫ ޕާކު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހިފައިގެން އެ ރަށަށް ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް ރ. ފިލާދޫ ކައިރި ގިރިއަކަށް އަރާ ދޯނީގެ ބޮޑުބައެއް އަޑިއަށް ގޮސް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރ. މީދޫގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ގެނެސްފި

އިންޑިޔާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ރ. މީދޫގައި ތަރައްޤީ ކުރާ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ރ. މީދޫއަށް ގެނެސްފިއެވެ. ރ. މީދޫގައި ކުޑަކުދިންގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޔޫތު ކަޕް 2020، ފުޓްސަލް އަދި ނެޓުބޯޅަ މުބާރާތް މިއަދު ފަށަނީ

މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް މީދޫ އަދި މަޑުއްވަރީއަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަަށް ގެންދާ ނެޓުބޯޅަ އަދި ފުޓްސަލް މުބާރާތް މިއަދު ފަށާނެއެވެ. ފުޓްސަލް މުބާރަތުގައި މީދޫގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޞަފްހާ 1 ގެ 15 1 2 15