ޚަބަރު

މޫސުން ވަރަށް ގޯސް، ހއ. އަތޮޅުން ޅ. އަތޮޅަށް ރީނދޫ ސަމާލު!

މޫސުން ގޯސްވެ އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް ރީނދޫ ސަމާލު ނެރެފިއެވެ. މެޓު އޮފީހުން ރީނދޫ ސަމާލު ނެރެފައިވަނީ ހއ. އަތޮޅުން ޅ. އަތޮޅާއި ދެމެދުގެ އަތޮޅުތަކަށެވެ. މެޓު އޮފީހުން...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ލެބަނާންއަށް އެހީވުމަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިނުން ހާއްސަ ހަރަކާތެއް

ލެބަނާންގެ ވެރިރަށް ބެއިރޫތުގައި ބާރުގަދަ ގޮވުމެއް ގޮވާ ގިނަ ބަޔަކަށް ގެއްލުން ވުމާއި ގުޅިގެން އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމަށް ރާއްޖޭގެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްކަމަށްވާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިނުން...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މޫސުން ގޯސްވެ ހއ. އަތޮޅުން ޅ. އަތޮޅަށް ހުދު ސަމާލް

ބޯކޮށްވާރޭވެހި ގުގުރާނެ ލަފާކޮށް ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ޅ. އަތޮޅަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފިއެވެ.  މެޓު އޮފީހުން ނެރެފައިވާ ހުދު ސަމާލުގައި ބުނެފައިވަނީ ބޯކޮށްވާރޭ ވެހުމުގެ އިތުރުން...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހއ. އަތޮޅު ތ. އަތޮޅަށް ހުދު ސަމާލު!

ބޯކޮށްވާރޭވެހޭނެކަމަށް ލަފާކޮށް ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ތ. އަތޮޅަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފިއެވެ. މެޓު އޮފީހުން ނެރެފައިވާ ހުދު ސަމާލުގައި ބުނެފައިވަނީ ބޯކޮށްވާރޭ ވެހުމުގެ އިތުރުން ގުގުރާނެކަމަށް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އެކުވެރިންނޭ، ޢީދު މަޖަލުގައި އުޅުނަސް ފަރުޟު ނަމާދު ނާޅާށެވެ!

މިއީ ޢީދުގެ ދުވަސްތަކެވެ. މުސްލިމުންނަށް އިސްލާމީ ތަރަޙައިގެ ތެރެއިން އުފާފާޅު ކުރުމަށް ދެއްވާފައިވާ އުފާވެރި ދުވަސްތަކެކެވެ. އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ އަޚުންނާއި އުޚުތުން މި ދުވަސްތަކުގައި ކުޅިވަރުގައި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މީދޫ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރުން މިރޭ 20:45 ގައި

ރ. މީދޫ ކައުންސިލުން ޖުލައި މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ އާއްމު ބައްދަލުވުން މިރޭ 20:45 ގައި އަންހެނުންގެ އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒުގައި އޮންނާނެއެވެ. މީދޫ ކައުންސިލުން ބުނީ، މިރޭގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޢަރަފާތް ދުވަހުގެ ހުޠުބާގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ 14 ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން ވަގުތުން ގެނެސްދޭނެ

ޢަރަފާތު ބިމުގައި މިއަދު ދޭ ޢަރަަފާތް ދުވަހުގެ ހުޠުބާގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ އާއި ޝަރަޙަ ރާއްޖޭގެ 14 ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖެން ވަގުތުން ގެނެސްދޭނެއެވެ. ހުޠުބާގެ ތަރުޖަމާ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރ. މީދޫގައި މިފަހަރު ޢީދު ނަމާދު ކުރުން ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި

މާދަމާގެ ޢީދު ނަމާދު ރ. މީދޫގައި ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ކުރާ ގޮތަށް މީދޫ ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. މީދޫ ކައުންސިލުންކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެެފައިވަނީ ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ޢީދު ނަމާދު...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދިރާގު ހައި ސްޕީޑް ފައިބަރ އިންޓަނެޓުގެ ހިދުމަތް ރ. މަޑުއްވަރީއަށް

ދިރާގު ހައި ސްޕީޑް ފައިބަރ އިންޓަނެޓުގެ ހިދުމަތް ރ. މަޑޫއްވަރީގައި ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާާހްކޮށްފިއެވެ. އެ ކުންފުނިން މީޑީއާތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ، އެރަށުގައި މި ހިދުމަތް ތަޢާރަފްކޮށްފައިވަނީ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޞަފްހާ 1 ގެ 5 1 2 5