ދީން

10 ޖަމްޢިއްޔާއެއް ގުޅިގެން ޝައިޚް އަލީ ޒާހިރުގެ ހާއްސަ ދަރުހެއް މާދަމާ ރޭ ބާއްވަނީ

ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ 10 ޖަމްޢިއްޔާއެއް ގުޅިގެން ޝައިޚް އަލީ ޒާހިރު ބިން ސަޢީދު ޤާސިމްގެ ހާއްސަ ދަރުހެއް މާދަމާ ރޭ ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މި ދަރުސް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އުފާވެރި ޙަޔާތެއް ބޭނުންތަ ؟

އުފާވެރި ޙަޔާތެއް ހޭދަކުރާނީ ކިހިނެތް ހެއްޔެވެ؟ ދިމާވާ ކަންތަކާމެދު ހިތާމަނުކޮށްގެންކަން ޔަޤީނެވެ. ނަމަވެސް މިވަރުގެ ކުޑަކުޑަ ޖަވާބަކުން މިކަމެއް ފުއްދައެއް ނުލެވޭނެއެވެ. ޙަޤީޤަތަށް ބަލާލާއިރު އިންސާނުންނަކީ ގިނަ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

”ބަލިމަޑުކަމަކީވެސް ﷲ ދެއްވާ ނިޢުމަތެއް“

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ މަތިވެރި ނިޢުމަތެއް ލިބިފައިވާ ބައެކެވެ. އެމަތިވެރި މިޢުމަތަކީ ބަލިވުމެވެ. ބަލިވުން ނިޢުމަތަކަށްވަނީ ކިހިނެއްކަން އެނގޭހެއްޔެވެ؟ އެއީ ތިބާ ﷲއާއި ކުއްތަންކުރުވާ މަދު...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ނޭނގި ހުއްޓާ ހިނގި ބަޣާވާތް – 1 ވަނަ ބައި

ހުޅަނގަށް ލިބަރަލިޒަމް ފެތުރުނު ގޮތުގެ ކުރު ވާހަކައެއް ވަރަށް ކުރީ ޒަމާނެއްގައި ކެތޮލިކް މީހަކާ ޕްރޮޓެސްޓަން ( މި ދެ ފިރްޤާއަކީ ކްރިސްޓިއަން ދީންގެ ދެފިރުޤާއެވެ) މީހަކު...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ގުރޭޑް ދޭއް ނުނިއްމާ ގުރޭޑް ހަތަރެއްގައި ކިޔަވަން ބޭނުންވި އިބްރާހީމްގެ ވާހަކަ.

ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް މުޖުތަބާ ޙަމީދު އިބްރާހީމަކީ ވަރަށް އާދަޔާ ޚިލާފު ކުއްޖެކެވެ. ކަށްކަމުގައި އަވަސް އަރުވާލާ ސޮރެކެވެ. ވަރަށް ސިޔާސަ ފިރިހެނެކެވެ. ރީތީ ސާދާ ޒުވާނެކެވެ. ކުރާ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ