ދީން

ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތު ދަސްކުރުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް 2

ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް ޢިމްރާން މުޙައްމަދު ޢަލީ/ ދިސަލަފިއްޔާ ހިތުދަސްކުރުމާއި މުރާޖަޢާކުރުން އެކުއެކީ ކުރިއަށް ގެންދާނީ ކިހިނެތް؟ މުރާޖަޢާ ނުކޮށް ހިތުދަސްކުރާ ބައި ރަނގަޅަށް ހަރެއް ނުލާނެއެވެ. މުރާޖަޢާ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތު ދަސްކުރުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް 1

ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް ޢިމްރާން މުޙައްމަދު ޢަލީ/ ދިސަލަފިއްޔާ ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތު ދަސްކުރުމަކީ ހެޔޮކަމަށް ދަހިވެތިވާ މީހުން އެކަމަށްޓަކައި ވާދަވެރިވާނޭ ކަމެކެވެ. އެހެނީ އެއީ މަތިވެރިވެގެންވާ ކަންޒެކެވެ....

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިދުވަހަށްޓަކައި އެބަ ތައްޔާރުވަމު ހެއްޔެވެ؟

ލިޔުނީ: އަލް އުޚްތު އުންމުފުޟެއިލް/ ދިސަލަފިއްޔާ މަރަކީ ކޮންމެ އިންސާނަކާވެސް ބައްދަލު ކުރާނެ ހަގީގަތެކެވެ. އެއްވެސް އިންސާނަކަށް އެ މަރުން ރެކިނުގަނެވޭނެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ މަރުގެ ތުންފަތްމަތީގައި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ތުއްތުކުދީންގެ ހިތްތަކުގައި މާތް ﷲ އާމެދު ލޯބި އުފައްދާނީ ކިހިނެއް؟

ލިޔުނީ: އަލް އުޚްތު ޝާނާ ޢަބްދުލްޙަކީމް/ ދިސަލަފިއްޔާ ތުއްތުކުދިންނަކީ މާތްﷲ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތްމައްޗަށް ދޫކުރައްވާފައިވާ ވަރަށް ވެސް ބޮޑު އަމާނާތެކެވެ. ފުރަތަމަ ނަޒަރުންވެސް މި އަމާނާތަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އޭ އުޚްތާއެވެ. ލަދުވެތިވާށެވެ. ޢިއްފަތްތެރިންކަމުގައި ވާށެވެ.

ﷲ ޞުބުޙާނަހޫވަތަޢާލާއީ، އެއިލާހު ޢަމަލުފުޅުތަކުގައި ފައިދާއެއްނެތް ބޭކާރުކަމެއް ކުރެއްވުމުން ހުސްޠާހިރުވެ ވޮޑިގެންވާ އިލާހެވެ. އެއިލާހުވަނީ އެއިލާހުގެ މަތިވެރި ޝަރީޢަތުގައި، މުއުމިނު އަންހެނުންނަށް އެކަނބަލުންގެ ޢައުރަތައް ނިވާކުރުމަށް އަމުރުކުރައްވާފައެވެ....

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޢަރަފާތް ދުވަހުގެ ސުންނަތް ތަކުގެ ތެރެއިން…

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެން ގުނަމުން މިދަނީ ވަރަށްވެސް މަތިވެރި  ދުވަސްތަކެވެ. ޙައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަދިހައިގެ ދުވަސްތަކެވެ. މިދުވަސްތަކުގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މާދަމާ ރޯދަ ހިފައި 2 އަހަރުގެ ފާފަ ފުހެލަން މަސައްކަތް ކުރާށެވެ.

ޢަރަފާތް ދުވަހުގެ އެންމެ މަތިވެރި އެއް އަޅުކަމަކީ ޙައްޖުގެ އަޅުކަމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބުން އެންމެހާ މުސްލިމް އަޚުންނާއި އުޚުތުން އެދުވަހުގެ ރޯދަ ހިފުމެވެ. އަބޫޤަތާދާ  ގެ ކިބައިން...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޢިބުރަތްތެރި ވާހަކަ: އަޅުގަނޑު ހައިރާންވަނީ ތިބޭފުޅުން ހައިރާންނުވާތީއެވެ.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ. نَبِيِّنَا وَحَبِيْبِنَا وَقُدْوَتِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ  وَأَصْحَابِهِ  وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިއީ އެންމެ މާތް 10 ދުވަސް! ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުން ކުރައްވާ!

އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް ގޮތުގައި ﷲ ޞުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަކީ ރަޙްމާންވަންތަ ފަޟްލުވަންތަވެރި ރަސްކަލާނގެއެވެ. އެކަލާނގެ ރަޙްމަތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަނަވަސްވެގެންވާ ކަމުގެ އެންމެ ފުރިހަމަ އެއް މިސާލަކީ ހެޔޮ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

10 ޖަމްޢިއްޔާއެއް ގުޅިގެން ޝައިޚް އަލީ ޒާހިރުގެ ހާއްސަ ދަރުހެއް މާދަމާ ރޭ ބާއްވަނީ

ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ 10 ޖަމްޢިއްޔާއެއް ގުޅިގެން ޝައިޚް އަލީ ޒާހިރު ބިން ސަޢީދު ޤާސިމްގެ ހާއްސަ ދަރުހެއް މާދަމާ ރޭ ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މި ދަރުސް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޞަފްހާ 1 ގެ 2 1 2