ސައްދާމު ހުސައިން

ސައްދާމު ހުސައިން

ރ. އިނގުރައިދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ރ. އިނގުރައިދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ރ. އިނގުރައިދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. މީދޫ ޓައިމްސްއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން އިނގުރައިދޫއިން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ އެއްކޮށް ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ތިބި...

ރ. ހުޅުދުއްފާރުގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ކޯވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ރ. ހުޅުދުއްފާރުގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ކޯވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ރ. ހުޅުދުއްފާރުގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި އަންހެނަކު ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި މިފަރާތަކީ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި ހުޅުދުއްފާރަށް ދިޔަފަރާތެކެވެ. އަދި މީނާ...

މީދޫ ކައުންސިލުން ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ އާއްމު ބައްދަލުވުން ޖުލައި 31 ގައި ބާއްވަނީ

މީދޫ ކައުންސިލުން ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ އާއްމު ބައްދަލުވުން ޖުލައި 31 ގައި ބާއްވަނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލްތަކުން ބާއްވާ ޖެހޭ ރައްޔިތުންގެ އާއްމު ބައްދަލުވުން މި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ...