އިބްރާހިމް ރަފްހާން

އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ފެނަކަ ރ. މީދޫ ބްރާންޗަށް ޓެކްނީޝަނެއް ހޯދަނީ

ފެނަކަ ރ. މީދޫ ބްރާންޗަށް ޓެކްނީޝަނެއް ހޯދަނީ

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ރ. މީދޫ ބްރާންޗަށް ޓެކްނީޝަނެއް ހޯދަން އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. ޓެކްނީޝަނެއް ހޯދަނީ މީދޫ ބްރާންޗުގެ ޔުޓިލިޓީ ސާރވިސް/ ސްވަރޭޖް ޑިޕާރޓްމެންޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާށެވެ. ޓެކްނީޝަންގެ މުސާރައިގެ...

ފާތިމަތު މޫސާގެ ކިޑްނީ ބަދަލުކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަން މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ، ޢާއިލާއިން އެދެނީ ހެޔޮ ދުޢާކޮށްދިނުމަށް!

ފާތިމަތު މޫސާގެ ކިޑްނީ ބަދަލުކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަން މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ، ޢާއިލާއިން އެދެނީ ހެޔޮ ދުޢާކޮށްދިނުމަށް!

ރ. މީދޫ ރޯޒްމީޑް، ފާތިމަތު މޫސާގެ ކިޑްނީ ބަދަލުކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަން އިންޑީޔާގެ ބީޖީއެސް ހޮސްޕިޓަލުުގައި މިވަގުތު ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. ގިނަ ބައެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އޮޕަރޭޝަނާއި ހަމައަށް ދެވުނުއިރު...

އުނގޫފާރު ސީސްކޮޑް ބީޗް:  ހިތްގައިމު މަސައްކަތެއް!

އުނގޫފާރު ސީސްކޮޑް ބީޗް: ހިތްގައިމު މަސައްކަތެއް!

ރ. އުނގޫފާރު އިރުމަތީފަަރާތުގައި 'ސީސްކޮޑުން' ތަރައްޤީކުރި ސީސްކޮޑް ބީޗު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ފޮޓޯ: އުނގޫފާރު.ކޮމް ގިނަ ބައެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އެ ސަރައްހަދު ހިތްގައިމު މާހައުލަކަށް ހެދުމަށް ސީސްކޮޑުންވަނީ...

ވޭތުވެދިޔަ 4 ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ގއ. ދެއްވަދޫން މީހުން އައިސްފައިވޭތޯ ރަށްރަށު ސިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުން ބަލަނީ.

ވޭތުވެދިޔަ 4 ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ގއ. ދެއްވަދޫން މީހުން އައިސްފައިވޭތޯ ރަށްރަށު ސިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުން ބަލަނީ.

ގއ. ދެއްވަދޫން ކޯވިޑް 19 އަށް ބަޔަކު ފައްސިވުމާއި ގުޅިގެން ފާއިތުވެދިޔަ ހަތަރު ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އެ ރަށުން މީހުން އައިސްފައިވޭތޯ ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ރަށްރަށުގެ ސިއްޙީ...

ހެޔޮލަފާ ރަނގަޅު ޖީލެއް ބިނާކުރުމަށްޓަކައި، އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތަކުން ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރަމާތޯއެވެ.

ހެޔޮލަފާ ރަނގަޅު ޖީލެއް ބިނާކުރުމަށްޓަކައި، އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތަކުން ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރަމާތޯއެވެ.

ލިޔުނީ: އަލް އުޚްތު ބިންތު ޢަލީ ޒާހިރު / ދި ސަލައްފިއްޔާ ހެޔޮގޮތުގައި ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަކީ ވަރަށްވެސް ބުރަ މަސައްކަތެވެ. އަދި ބޮޑު މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ވަރަށް...

ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ކޮޅަށް ޖެހުމަށް އެންމެ ބުރަ މަސައްކަތެއް ކުރަމުން ދާ އެއް ބަޔަކީ ރިޒޯޓު މުވައްޒަފުން!

ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ކޮޅަށް ޖެހުމަށް އެންމެ ބުރަ މަސައްކަތެއް ކުރަމުން ދާ އެއް ބަޔަކީ ރިޒޯޓު މުވައްޒަފުން!

އުއްމީދީ އަހަރެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ކުރިއާލާ ސިފަކުރަމުންދިޔަ 2020 ވަނަ އަހަރު ބައްދަލުކޮށް ދުވަސްތައް ވޭތުވެގެންދިޔައީ އުއްމީދުވެސް ނުކުރެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ. ކޯވިޑް 19 ގެ...

ޞަފްހާ 2 ގެ 18 1 2 3 18