އިބްރާހިމް ރަފްހާން

އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ކުރިއަށް އޮތް ބޮޑު ބަންދުގައި ރ. މީދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުން އޯ.ޕީ.ޑީގެ ހިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް އާއްމުކޮށްފި

ކުރިއަށް އޮތް ބޮޑު ބަންދުގައި ރ. މީދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުން އޯ.ޕީ.ޑީގެ ހިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް އާއްމުކޮށްފި

ޖުލައި 26 އާއި މިއަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދު ބަންދާއި ގުޅިގެން އަންނަ ބޮޑު ބަންދުގައި ރ. މީދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުން އޯ.ޕީ.ޑީގެ ހިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް އާއްމުކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން...

އުތެމާގެ ރިޕޯޓުތައް ތަހުޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ރާއްޖޭގެ 30 ޖަމިއްޔާއަކުން ގޮވާލައިފި

އުތެމާގެ ރިޕޯޓުތައް ތަހުޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ރާއްޖޭގެ 30 ޖަމިއްޔާއަކުން ގޮވާލައިފި

އިސްލާމްދީނާއި އިސްލާމްދީނުގެ އުސޫލުތަކަށް އަދި މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށް ފުރައްސާރަކޮށް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް، އެމް.ޑީ.އެންއިން ނެރުނު ރިޕޯޓަށް ތާއިދުކޮށް އުތެމާ ނަމުގައި...

ރ. ކިނޮޅަހުގައި މިފަހަރު ޢީދު ފާހަގަ ނުކުރާ ގޮތަށް އެރަށު ކައުންސިލުން ނިންމައިފި

ރ. ކިނޮޅަހުގައި މިފަހަރު ޢީދު ފާހަގަ ނުކުރާ ގޮތަށް އެރަށު ކައުންސިލުން ނިންމައިފި

ރ. ކިނޮޅަހުގައި މިފަހަރު ޢީދު ކުޅިވަރު ނުކުޅުމަށް ކިނޮޅަހު ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. ކިނޮޅަހު ކައުންސިލުން ނެރެފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ކޯވިޑް 19 ގެ އާ އާންމު ހާލަތަށް...

ޢީދު ކުޅިވަރު ކުޅުމަށް ރަސްމީކޮށް ހުއްދަ ނުދޭން މީދޫ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި

ޢީދު ކުޅިވަރު ކުޅުމަށް ރަސްމީކޮށް ހުއްދަ ނުދޭން މީދޫ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި

މިދުވަސްވަރު ކޯވިޑް 19 ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުން ދާތީ މިއަހަރު ޢީދު ކުޅިވަރު ކުޅުމަކީ ކައުންސިލުން ތަރުހީބުދޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށް މީދޫ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ. ކައުންސިލުން ނެރެފައިވާ...

ރ. މީދޫ ޓާފް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް މަޑުޖައްސާލާފައިވަނީ ކޯވިޑުގެ ސަބަބުން: ޔޫތް މިނިސްޓްރީ

ރ. މީދޫ ޓާފް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް މަޑުޖައްސާލާފައިވަނީ ކޯވިޑުގެ ސަބަބުން: ޔޫތް މިނިސްޓްރީ

ރ. މީދޫގައި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޓާފް  ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނުފަށާ މަޑުޖައްސާލާފައިވަނީ ކޯވިޑާއި ގުޅިގެން ދިމާވެފައިވާ  ހާލަތުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ....

މިފަހަރުވެސް ޢީދު ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި އިނގުރައިދޫ ކޫލްމާރޓް ޕްލަސް އިން 10 ކުއްޖަކަށް އެހީވަނީ

ރ. އިނގުރައިދޫގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވިޔަފާރި ކުރަމުން އަންނަ ކޫލް މާރޓް ޕްލަސްގެ ފަރާތުން މިއަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދާއި ދިމާކޮށް ޢީދު ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ...

ރ. އުނގޫފާރު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ލާރނިންގ ސެންޓަރެއް ޤާއިމްކުރަނީ

ރ. އުނގޫފާރު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ލާރނިންގ ސެންޓަރެއް ޤާއިމްކުރަނީ

ރ. އުނގޫފާރުގައި ތަރައްޤީ ކުރަމުން އަންނަ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ލާރނިންގ ސެންޓަރެއް ޤާއިމް ކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސްވެރިން މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ. މި...

އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނަށް ހުށައަޅާފައިވާ އިސްލާހު ފާސްކޮށްފިނަމަ ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތުގައި ރެނދުލާނެ – އާދަމް ޝަރީފް

އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނަށް ހުށައަޅާފައިވާ އިސްލާހު ފާސްކޮށްފިނަމަ ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތުގައި ރެނދުލާނެ – އާދަމް ޝަރީފް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހުށައަޅުއްވާފައިވާ އިސްލާހު ފާސްކޮށްފިނަމަ ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތުގައި ރެނދުލާނެކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ....

ޞަފްހާ 16 ގެ 18 1 15 16 17 18