އިބްރާހިމް ރަފްހާން

އިބްރާހިމް ރަފްހާން

އާރަށް ރިޒޯޓުގެ މުވައްޒަފެއް ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އާރަށް ރިޒޯޓުގެ މުވައްޒަފެއް ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އާރަށް ރިޒޯޓުގެ މުވައްޒަފެއް ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. އިތުބާރު ހުރި ފަރާތަކުން މީދޫ ޓައިމްސްއަށް މަޢުލޫމާތުދެމުން ބުނީ އެ ރިޒޯޓުން މުވައްޒަފަކު ޕޮސިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން ރެންޑަމް...

ޖޯލި މޯލްޑިވްސްގައި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކެއް!

ޖޯލި މޯލްޑިވްސްގައި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކެއް!

ރ. އަތޮޅުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ރިޒޯތެއްކަމަށްވާ ޖޯލި މޯލްޑިވްސްއިން ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކެއް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެ ރިޒޯޓުން އިއްޔެ އާއްމުކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އެފް.އެން. ބީ...

ރ. ރަސްމާދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ކޯވިޑަށް ފައްސިވެއްޖެ

ސްކޫލް ކިޔެވުން ފެށޭ ގަޑިއާއި ނިމޭ ގަޑީގައި ރ. މީދޫގެ ބައެއް މަގުތައް ބަންދުކުރަނީ

ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ކިޔެވުން ފެށޭ ގަޑިއާއި ނިމޭ ގަޑީގައި އެއްގަމު އުޅަނދުތަކަށް ނުވަދެވޭނެހެން ރ. މީދޫގެ ބައެއް މަގުތައް ބަންދުކުރުމަށް ރ. މީދޫ ކައުންސިލުން...

ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފްގެ މިސްކިތު ދަރުސްތައް ފަށައިފި

ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފްގެ މިސްކިތު ދަރުސްތައް ފަށައިފި

ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފްގެ މިސްކިތު ދަރުސްތައް އަލުން ފަށައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަ ދީނީ ހަރަކާތް ހިންގާ އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ބަލައިގަންނަ ޖަމްޢިއްޔާކަމަށްވާ ޖަމްޢިއްޔަތުއް...

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ޑިންގީ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ކިނޮޅަހަށް ވަދެއްޖެ

ރ. ދުވާފަރު މަސް ދޯންޏެއް ފަރަކަށް އަރައިގެން އެމް.އެން.ޑީ.އެފުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

އެންދަމަން އުޅުނު ރ. ދުވާފަރު "ހިތްވަރު" މަސް ދޯނި ރ. ކަނދޮޅުދޫގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތުގައި އޮތް ފަރަކަށް އަރައިގެން އެމް.އެން.ޑީ.އެފުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ. އެން.އެން.ޑީ.އެފުން ބުނީ...

ރ. އަތޮޅުގެ 6 ރަށު ކައުންސިލަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެލް.ޖީ.އޭ އިން އަންގައިފި

ރ. އަތޮޅުގެ 6 ރަށު ކައުންސިލަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެލް.ޖީ.އޭ އިން އަންގައިފި

ރ. އަތޮޅުގެ 6 ކައުންސިލެއްގެ ސެކެޓެރީ ޖެނެރަލުންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީން އިން ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނަށް އަންގައިފިއެވެ. ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީން ސިވިލް...

ޞަފްހާ 1 ގެ 19 1 2 19