އިބްރާހިމް ރަފްހާން

އިބްރާހިމް ރަފްހާން

Auto Draft

އަލްމަރުޙޫމާ އައިމިނަތު ހުސައިންގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން 5:00 ގައި ޒިންނޫރައިނި މިސްކިތުގައި!

މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ނިޔާވި ރ. މީދޫ ނޫރާނީގެ އައިމިނަތު ހުސައިންގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މިއަދު ހަވީރު 5:00 ގައި މަސްޖިދުއް ޒިންނޫރައިނިގައި އޮންނާނެއެވެ. ކަށުނަމާދަށް...

ކުރިއަށް އޮތް ބޮޑު ބަންދުގައި ރ. މީދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުން އޯ.ޕީ.ޑީގެ ހިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް އާއްމުކޮށްފި

ރ. މީދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ހާލުދެރަ ބަލި މީހަކު ސިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ނިޔާވެއްޖެ

ރ. މީދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ހާލުދެރަ ބަލި މީހަކު ރ. މީދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ދާދި ދެންމެއަކު ނިޔާވެއްޖެ. ނިޔާވި ބަލި މީހަކީ...

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމަށް އިބްރާހިމް ރަޝީދު ކުރިމަތިލައްވައިފި

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމަށް އިބްރާހިމް ރަޝީދު ކުރިމަތިލައްވައިފި

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ހުސްވެފައިވާ މެމްބަރުކަމަށް ރ. މީދޫ ބްލެކް، އިބްރާހިމް ރަޝީދު ކުރިމަތިލައްވައިފިއެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމު ފުރުއްވަމުން ގެންދަވާ އިބްރާހިމް ރަޝީދުގެ...

ރައްޔިތުންގެ އިއްތިޙާދުން ރާއްޖޭގެ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ އިއްތިޙާދުން ރާއްޖޭގެ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށްފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެން އުފެދިފައިވާ 'ރައްޔިތުންގެ އިއްތިހާދުން' ރާއްޖޭގެ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ އިއްތިހާދުގައި ހިމެނޭ 18 ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ މަންދޫބުން ބައިވެރިވި...

ލެބަނާންއަށް އެހީވުމަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިނުން ހާއްސަ ހަރަކާތެއް

ލެބަނާންއަށް އެހީވުމަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިނުން ހާއްސަ ހަރަކާތެއް

ލެބަނާންގެ ވެރިރަށް ބެއިރޫތުގައި ބާރުގަދަ ގޮވުމެއް ގޮވާ ގިނަ ބަޔަކަށް ގެއްލުން ވުމާއި ގުޅިގެން އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމަށް ރާއްޖޭގެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްކަމަށްވާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިނުން...

ޞަފްހާ 1 ގެ 6 1 2 6