އަޙްމަދު އަނަސް ޙަބީބް

އަޙްމަދު އަނަސް ޙަބީބް

ބިރުވެރި މަންޒަރެއް: ބިދޭސީން ހަމަލަދިނީ އަތުގައި ޖެހުނު އެއްޗަކުން!

ބިރުވެރި މަންޒަރެއް: ބިދޭސީން ހަމަލަދިނީ އަތުގައި ޖެހުނު އެއްޗަކުން!

ހުޅުމާލެ ސަހަރާ މިސްކިތް ކައިރީ ކަންމައްޗަށްވާ ގޮތަށް ފަސްގަނޑުގައި އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓްގެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ތިބީ ވަރަށް ބޮޑަށް ރުޅިގަދަވެފައެވެ. އެމީހުންނަށް މުސާރަ ނުލިބޭތާ އެތައް މަހެއް...

ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 4 ގައި ކިޔަވަމުން އައި ކުއްޖަކު ނިޔާވެއްޖެ

ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 4 ގައި ކިޔަވަމުން އައި ކުއްޖަކު ނިޔާވެއްޖެ

ރ. ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލްގައި ކިޔަވަމުން އައި 10 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މިއަދު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލްގެ އިސް ބޭފުޅަކު މީދޫ ޓައިމްސްއަށް މަޢުލޫމާތުދެއްވި ގޮތުގައި...

މީދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ފައިނަލް މެޗު އެމް.ޓީން ލައިވް ކުރަނީ!

މީދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ފައިނަލް މެޗު އެމް.ޓީން ލައިވް ކުރަނީ!

މީދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ފައިނަލް މެޗު މީދޫ ޓައިމްސްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން ލައިވް ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މިރޭ 10:00 ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިމެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ...

ޖުލައި 9 ގެ ފަހުން ދުވާފަރަށް ދަތުރުކުރި ނުވަތަ ދުވާފަރުން މީދޫއަށް އައި މީހުން އެނގުމަށް އެދިއްޖެ

ޖުލައި 9 ގެ ފަހުން ދުވާފަރަށް ދަތުރުކުރި ނުވަތަ ދުވާފަރުން މީދޫއަށް އައި މީހުން އެނގުމަށް އެދިއްޖެ

ރ. ދުވާފަރުން ކޮވިޑް 19 އަށް ތިން މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގގެ ތެރެއިން 48 ފަރާތެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށް ދުވާފަރު ސިއްޙީ މަރުކަޒުން...

ދުވާފަރު ކޭސް: ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ ތެރެއިން 48 މީހަކު ފާހަގަކުރެވިއްޖެ

ދުވާފަރު ކޭސް: ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ ތެރެއިން 48 މީހަކު ފާހަގަކުރެވިއްޖެ

ރ. ދުވާފަރުން ކޮވިޑް 19 އަށް ތިން މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގގެ ތެރެއިން 48 ފަރާތެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށް ދުވާފަރު ސިއްޙީ މަރުކަޒުން...