Follow us on
ރ. ރަސްމާދޫއިން ކުއްޖަކު ފައްސިވިކަމަށް އެންގުނީ ދިމާވި މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ރ. ރަސްމާދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި 11 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ފައްސިވިކަމަށް އެންގުނީ އެންޓްރީ ކުރުމުގެ ދިމާވި މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ބުނެފިއެވެ.

ރަސްމާދޫގައި ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ފަރާތެއް ޕޮޒިޓިވްވިކަމަށް އެރަށު ސިއްޙީ މަރުކަޒުން މެންދުރު އިޢުލާން ކުރުމަށްފަހު ހަވީރު ވަނީ އެ ޕޯސްޓް ޑިލިޓްކޮށްލާފައެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން އެރަށު ސިއްޙީ މަރުކަޒާއި ސުވާލު ކުރުމުން ބުނީ، އެ ކުއްޖާގެ ނަތީޖާ ނައްސިވެފައިވާކަމަށެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ިތަސްލީމާ ވިދާޅުވީ، ފައްސިވިކަމަށް އެންގުނީ އެންޓްރީ އިޝޫއެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް މިފަދަ މައްސަލަތައް ފެންމަތިވެފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ