ޚަބަރު ދީން މުޖުތަމަޢު އަޚްލާޤް އަޤީދާ ވާހަކަ
ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ ނިންމާ ރ. ކިނޮޅަހުގެ މޮނިޓަރިންގ އުވާލައިފި

ރ. ކިނޮޅަހުގައި ކުރިއަށްދާ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް އައިސް ހުރި ބިދޭސީއަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން އެރަށް މޮނިޓަރިންގއަށް ލުމަށްފަހު ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ ހަދާ ނިންމާ މޮނިޓަރިންގ އުވާލައިފިއެވެ.

ކިނޮޅަހުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ ގެ ތެރެއިން ޕޮޒިޓިވްވި ފަރާތާއި ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވި 5 މީހަކު ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން އެކެއްގެ ގައިން އަލާމާތްތައް ފެންނާތީ ސާމްޕަލް ނަގާފައިވާކަމަށް ކިނޮޅަސް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ.

ކިނޮޅަހުން ޕޮޒިޓިވްވި ބިދޭސީއަކީ އެރަށުގައި އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީން ކުރިއަށް ގެންދާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫޢުއަށް އައިސްހުރި ބިދޭސީއެކެވެ.