Follow us on
ރ. ދުވާފަރުގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ހައި ރިސްކް މީހަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ރ. ދުވާފަރުގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ހައި ރިސްކް މީހަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

ދުވާފަރު ސިއްޙީ މަރުކަޒުން ބުނެފައިވަނީ މި މީހާއަކީ ހައި ރިސްކް މީހެއްކަމުން އޭދަފުށި ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއަށް ބަދަލު ކުރެވިފައިވާކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ