ޕީ.ޕީ.އެމް/ޕީ.އެން.ސީ ސަރުކާރާއި މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހި، ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހުސައިން ނާސިފް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ސެނެޓު މެމްބަރުކަމުންނާއި ޕާޓީގެ މެމްބަރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދީފިއެވެ.

ނާސިފް ޕާޓީން ވަކިވިކަން އަންގާ ފޮނުވި ސިޓީގައި ޕާޓީން ވަކިވި ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ލިޔުއްވާފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ނުކުރުމާއި އިންޑިއާއާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް ހާމަ ނުކުރުމާއި އިންޑިއާ ސިފައިން ނުބޭލުމުގެ މައްސަލައެވެ.

ނާސިފްއަކީ 2021 ވަނަ އަހަރު އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ޕީ.ޕީ.އެމް ޓިކެޓުގައި ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލައްވާ ހޮވި ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅެއްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.