’ޢަލީ ރަމީޒާއެކު‘ މި ނަމުގައި ޖަމްޢިއްޔަތުއް ޞަލަފްއިން ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ހާއްސަ ޕްރޮގުރާމް މިރޭ މީދޫގައި އޮންނާނެއެވެ.

އުއްމީދު ޖަމްޢިއްޔާއާއި މީދޫގެ އިތުރު ކުލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި މީދޫގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާއެއް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި އިވެންޓު އޮންނާނީ މިރޭ 20:30 ގައި ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލްގައެވެ.

މިރޭގެ އިވެންޓަށް ސަލަފްގެ ޓީމާއެކު މީދޫއަށް ވަޑައިގެންފައިވަނީ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ’ޢަލީ ރަމީޒާއެކު‘ މި އިވެންޓަކީ ޢަލީ ރަމީޒުގެ ޙަޔާތުގެ ހާއްސަ ވާހަކަތައް އާއްމުންނާއި ހިއްސާ ކުރުމަށް ބާއްވާ، އަދި ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހޯދާފައިވާ އިވެންޓެއްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.