ޚަބަރު ދީން މުޖުތަމަޢު އަޚްލާޤް އަޤީދާ ވާހަކަ
އަލްމަރުޙޫމާ އައިމިނަތު ހުސައިންގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން 5:00 ގައި ޒިންނޫރައިނި މިސްކިތުގައި!

މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ނިޔާވި ރ. މީދޫ ނޫރާނީގެ އައިމިނަތު ހުސައިންގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މިއަދު ހަވީރު 5:00 ގައި މަސްޖިދުއް ޒިންނޫރައިނިގައި އޮންނާނެއެވެ.

ކަށުނަމާދަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު މާސްކް އެޅުއްވުމަށް ކައުންސިލުން އެދެއެވެ. މައްޔިތާގެ މޫނު ދެއްކުން އޮންނާނީ 4:45 އިން ފެށިގެން ހިނަވާގޭގައެވެ.