ޚަބަރު ދީން މުޖުތަމަޢު އަޚްލާޤް އަޤީދާ ވާހަކަ
ރ. މީދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ހާލުދެރަ ބަލި މީހަކު ސިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ނިޔާވެއްޖެ

ރ. މީދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ހާލުދެރަ ބަލި މީހަކު ރ. މީދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ދާދި ދެންމެއަކު ނިޔާވެއްޖެ.

ނިޔާވި ބަލި މީހަކީ އިންޑިޔާއަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ގެންދިޔުމަށްފަހު އިތުރު ފަރުވާ ދެވެން ނެތުމުން އަނބުރާ ރަށަށް ގެނައި މީހެއްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އިންޑިޔާއަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ގޮސް ހެދި ޓެސްޓު ކޮވިޑަށް ނެގެޓިވްވެފައިވާކަމަށްވެސް މަޢުލޫމާތުލިބިފައިވެއެވެ.

ނިޔާވެފައިވަނީ އަންހެނެކެވެ.