Follow us on
ރައްޔިތުންގެ އިއްތިޙާދުން ރާއްޖޭގެ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށްފި
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ގިނަ އަދަދެއްގެ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެން އުފެދިފައިވާ ‘ރައްޔިތުންގެ އިއްތިހާދުން’ ރާއްޖޭގެ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ އިއްތިހާދުގައި ހިމެނޭ 18 ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ މަންދޫބުން ބައިވެރިވި މި ބައްދަލުވުމުގައި ގިނަ އާއްމުންގެ ލޯތްބާއި ޤަދަރު ލިބިލައްވާފައިވާ ރާއްހޭގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭން ބޭރުގައި އުޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ގިނަ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާއި އަތޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅުއްވާ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންވެސް މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ހިންގޭ އިސްލާމްދީނާއި ދެކޮޅު ހަރަކާތްތަކާއި ދެކޮޅަށް އުފައްދާފައިވާ ރައްޔިތުންގެ އިއްތިހާދުން ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާ ކޮށްފައިވަނީ އެމް.ޑީ.އެންއިން އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ދެކޮޅަށް ލިޔުނު ރިޕޯޓުގެ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކާއިމެދު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅި މިހާ ގިނަ ދުވަސް އޮތުމާއި އޭގެ ފަހުން އުތެމާއިން އެފަދަ ރިޕޯޓެއް ނެރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ވަޙްދަތާއި އިސްލާމީ ވަންތަކަމަށް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ