ޚަބަރު ދީން މުޖުތަމަޢު އަޚްލާޤް އަޤީދާ ވާހަކަ
މޫސުން ގޯސްވެ ހއ. އަތޮޅުން ޅ. އަތޮޅަށް ހުދު ސަމާލް

ބޯކޮށްވާރޭވެހި ގުގުރާނެ ލަފާކޮށް ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ޅ. އަތޮޅަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފިއެވެ. 

މެޓު އޮފީހުން ނެރެފައިވާ ހުދު ސަމާލުގައި ބުނެފައިވަނީ ބޯކޮށްވާރޭ ވެހުމުގެ އިތުރުން ގުގުރާނެކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭކަމަށާއި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 45 މޭލަށް ވައިގަދަވާނެކަމަށެވެ. 

ހުދު ސަމާލު ނެރެފައިވަނީ މިއަދު 14:15 އިން ފެށިގެން 18:30 އާއިހަމައަށެވެ. 

ރޭން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް އަންނަނީ ވިއްސާރަކުރަމުންނެވެ.