ޚަބަރު ދީން މުޖުތަމަޢު އަޚްލާޤް އަޤީދާ ވާހަކަ
ރ. ހުޅުދުއްފާރުގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ކޯވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ރ. ހުޅުދުއްފާރުގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި އަންހެނަކު ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި މިފަރާތަކީ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި ހުޅުދުއްފާރަށް ދިޔަފަރާތެކެވެ. އަދި މީނާ ގެ ސާންޕަލް ނަގާފައިވަނީ ރަށަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން މާލެއިން ކަމަށް ވެސް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

މީގެ ކުރިން ވެސް ހުޅުދުއްފާރުގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ވަނީ ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިއެވެ.