Follow us on
ޢަރަފާތް ދުވަހުގެ ހުޠުބާގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ 14 ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން ވަގުތުން ގެނެސްދޭނެ
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ޢަރަފާތު ބިމުގައި މިއަދު ދޭ ޢަރަަފާތް ދުވަހުގެ ހުޠުބާގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ އާއި ޝަރަޙަ ރާއްޖޭގެ 14 ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖެން ވަގުތުން ގެނެސްދޭނެއެވެ.

ހުޠުބާގެ ތަރުޖަމާ އަދި ޝަރަހަ ގެނެސްދެއްވާނީ ފުންނާބު އުސް ތިން ދީނީ ޢިލްމުވެރިންކަމަށްވާ އައްޝައިޚް އަލީ ޒާހިރު ބިން ސަޢީދު ޤާސިމް، އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކްރީ އަދި އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރުއެވެ. ޢަރަފާތުގައި ހުތުބާ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރާއްޖެ ގަޑިން 14:00 ގައެވެ.

ޙުޠުބާގެ ތަރުޖަމާ އަދި ޝަރަހަ ވަގުތުން ގެނެސްދޭ ފޭސްބުކް ޕޭޖްތަކަކީ އުއްމީދު ރ. މީދޫ، އަސާ ހއ. އުލިގަމް، ލެންޓާރން ރ. ހުޅުދުއްފާރު، ޖަމްޢިއްޔަތުލް އިންތިބާޙް ތ. ހިރިލަންދޫ، ޢިލްމް ލ. ފޮނަދޫ، ޔުނައިޓެޑް އިސްލާމިކް ސޮސައިޓީ ދ. ކުޑަހުވަދޫ، ބިނާ ލ. މާވަށް، މަދަދު އއ. މަތިވެރި، ޖަމްޢިއްޔަތުލް ޤަލަމް އަދ. ދަނގެތި، ބޭސް ދ. ބަނޑިދޫ، ޖަމްޢިއްޔަތުއް ރިސާލާ ހދ. ނޮޅިވަރަން، ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލާމް ތ. ދިޔަމިނގިލި، ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްއިންނެވެ.

މިއީ ރާއްޖޭގެ ގިނަ ޖަމްޢިއްޔާތަކަކުން ހުޠުބާ ވަގުތުން ގެނެސްދޭ ފުރަތަމަ ފަހަރުކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ