2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެރިކޮށް މަރާލި ރ. މީދޫ ފެންފިޔާޒުގެ، މުޙައްމަދު އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ ’ކުޑަކުއްޖާ’ގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ 18 އަހަރުގެ އަދަބު ރައީސް ޞާލިހު ލުއިކޮށްދީފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ 18 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް ރައީސް ވަނީ 10 އަހަރަށް ކުޑަކޮށްދީފައެވެ. އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ކުޑަކުއްޖާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އެހެން އެންމެންގެ ޝަރީޢަތްވެސް ވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހުއްޓިފައެވެ. އެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތެއް އެންމެ ފަހުން ބާއްވާފައިވަނީ މިއަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލައަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަކީ ރައީސް ޞާލިހުގެ ވައުދަކަށް ވީނަމަވެސް، އެ މައްސަލައަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް މި ސަރުކާރު ފެއިލްވެފައިވާތީ ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔަމުންނެވެ.