Follow us on
ރ. އަތޮޅު ދެކުނު ފެރީ މާދަމާ ދަތުރު ނުކުރާނެ
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ރ. އަތޮޅު ދެކުުނު ފެރީ މާދަމާ ދަތުރު ނުކުރާނެކަމަށް ފެރީ އޮޕަރޭޓް ކުރާ ފަރާތުން ބުނެފިއެވެ.

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން ހިންގަމުން އަންނަ އަތޮޅު ފެރީ މާދަމާ ދަތުރު ނުކުރާ ގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ މިއަދު ދަތުރު މަތިން ވަލެއް އޮޅި ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށްކަމަށް މަޢުލޫމާތުލިބެއެވެ. މިއަދު ފެރީއަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެ ރ. އަތޮޅުގެ ދެކުނުގެ ރަށްތަކަށް ފެރީ އައިސްފައިވަނީ ވަރަށް ލަސްވި ފަހުންކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

އަތޮޅު ފެރީގެ ހިދުމަތަކީ މިހާރު ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ހިދުމަތެއްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ