Follow us on
އުތެމާގެ ރިޕޯޓުތައް ތަހުޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ރާއްޖޭގެ 30 ޖަމިއްޔާއަކުން ގޮވާލައިފި
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

އިސްލާމްދީނާއި އިސްލާމްދީނުގެ އުސޫލުތަކަށް އަދި މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށް ފުރައްސާރަކޮށް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް، އެމް.ޑީ.އެންއިން ނެރުނު ރިޕޯޓަށް ތާއިދުކޮށް އުތެމާ ނަމުގައި ހިންގާ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ރިޕޯޓެއް ނެރުމާއި ގުޅިގެން އުތެމާއަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ރާއްޖޭގެ 30 ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ގޮވާލައިފިއެވެ.

30 ޖަމްޢިއްޔާއެއް ގުޅިގެން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އުތެމާއިން ޖެނީވާގއި އޮންނަ ސީޑޯ ކޮމިޓީގެ 76 ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް ހުށައަޅާ ރިޕޯޓުގައި “އެމް.ޑީ.އެން” ގެ ރިޕޯޓު ބަލައިގަނެ އެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ދީނާއި ޚިލާފު ކަންތައްތައް ބަލައިގަތުމަށް ގޮވާލާފައިވުމަކީ މާ ބިރުވެރި ނުރައްކާތެރިކަމެއްކަމުގައި ޤަބޫލްކުރާކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން، މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު އދ. ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ބާއްވާ “ޔޫ.ޕީ.އާރި”ގެ 36 ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް ހުށައެޅުމަށް އުތެމާ އާއި އެމް.ޑީ.އެން އަދި ފްރާންސްގެ “އެފް.އައި.ޑީ.އެޗް( އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެޑަރޭޝަން ފޯރ ހިއުމަން ރައިޓްސް” ކިޔާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ގުޅިގެން 3 އޮކްޓޯބަރ 2019 ގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ހައްޤުތަކުގެ ހާލަތާއި ބޭހޭ ރިޕޯޓުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފައްޅި އެޅުމަށާއި ޣައިރު ދީންތަކަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް ގޮވާލާފައިވާކަމަށްވެސް އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ޒިނޭ ކުރުމުގެ ޙައްދު ޤާނޫނީ އުޤޫބާތުން އުނިކުރުމަށާއި ކުށްތަކަށް މަރުގެ އަދަބު ކަނޑައެޅުން ހުއްޓުވުމަށް ގޮވާލާ އެ ފަރާތްތަކުން ފާޅުގައި އިސްލާމްދީނުގެ ޙައްދުތަކަށް އިންކާރުކޮށްފައިވާކަންވެސް ޖަމްޢިއްޔާތައް ގުޅިގެން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ހަމައެއާއެކު އެކި ފާޑު ފާޑުގެ ރިޕޯޓުތަކުގެ ނަމުގައި އިސްލާމްދީނާއި އެދީނުގެ ޙުކުމްތަކަށް ފާޅުގައި ފާޑުކިޔުމަކީ މުޖުތަމަޢުގައި ނަފްރަތު އުފެއްދުމުގެ ޢަމަލެއްކަމަށާއި މިއީ ދިވެހިންގެ ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ﷲ ގެ ދީނަށް ފުރަގަސްދީ އެދީނުން މޫނު އަނބުރާލުންކަމަށްވެސް ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ބަޔާން ނިންމާލަމުން 30 ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން ވަނީ އެމް.ޑީ.އެންގެ ރިޕޯޓު ތަހުޤީޤު ކުރި އުސޫލުން އުތެމައިން މިހުށައަޅާ ރިޕޯޓު ތަހުޤީޤުކޮށް އެ ހަޑި މުޑުދާރު ލާދީނީ ޢަމަލު ހިންގި އެމް.ޑީ.އެން އަދި އުތެމާ އިން މިކަމުގައި ޝާމިލްވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން އެޅެން އޮތް އެންމެ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ