Follow us on
ރ. ދުވާފަރު މޮނިޓަރިންގ ހާލަތަށް ލައިފި
| އަޙްމަދު އަނަސް ޙަބީބް

ދުވާފަރުގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ތިން މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން އެ ރަށް ހޯމް މޮނިޓަރިންގގެ ހާލަތަށް ލައިފިއެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ..

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ