ޚަބަރު ދީން މުޖުތަމަޢު އަޚްލާޤް އަޤީދާ ވާހަކަ
ރ. ދުވާފަރު މޮނިޓަރިންގ ހާލަތަށް ލައިފި

ދުވާފަރުގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ތިން މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން އެ ރަށް ހޯމް މޮނިޓަރިންގގެ ހާލަތަށް ލައިފިއެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ..