Follow us on
ސަޕްލައި ދޯންޏެއް އާރަށް ރިޒޯޓުގެ ފަރަށް އަރައިފި
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

އިތުބާރު 1 ނަމަކަށް ކިޔާ ސަޕްލައި ދޯންޏެއް ރ. އާރަށު ފަރަށް އަރައިފިއެވެ.

މި ސަޕްލައި ދޯނި ފުން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މިހާރު ރ. މީދޫއިން ބަޔަކު ގޮސްފައިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެއެވެ. އަދި އެ ދޯނި ފުންކުރެވިފައިނުވާކަމަށްވެސް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

އެ ދޯނި ފުންކުރުމަށް މީދޫއިން ދިޔަ ދޯނީގައި ހުރި މީހަކު މަޢުލޫމާތުދިން ގޮތުގައި މިހާރު ސަޕްލައި ދޯނި އާރަށް ފަޅުތެރެއަށް އަޑިއަށް ގޮސްފައިވާކަމަށެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ