Follow us on
ރ. ކިނޮޅަހުން ނެގި ފުލޫ ސާމްްޕަލްއެއް ކޯވިޑަށް ފައްސި ވެއްޖެ.
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ރ. ކިނޮޅަހުން ނެގި ފުލޫ ސާމްޕަލްއެއް ކޯވިޑަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ.

ކިނޮޅަހު ސިއްޙީ މަރުކަޒުން ބުނެފައިވަނީ، އެ މަރުކަޒަށް ދެއްކި ފަރާތެއްގެ ފަރާތުން ކޯވިޑްގެ އަލާމާތްތަކެއް ފެނިގެން ޓެސްޓު ކުރުމުން ފައްސިވެފައިވާކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސިއްޙީ މަރުކަޒުން ބުނެފައިވަނީ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގގެ މަސައްކަތް މިހާރު އެ މަރުކަޒުން ކުރަމުން ގެންދާކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް އިލްތިމާސްކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ރ. އަތޮޅުގެ ކޯވިޑްގެ ހާލަތު ރަނގަޅުވެފައި އޮތުމަށްފަހު މިހާރު އެކި ރަށްރަށުން އަންނަނީ ކޭސްތައް ފެންނަމުންނެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ