Follow us on
ޖުލައި 9 ގެ ފަހުން ދުވާފަރަށް ދަތުރުކުރި ނުވަތަ ދުވާފަރުން މީދޫއަށް އައި މީހުން އެނގުމަށް އެދިއްޖެ
| އަޙްމަދު އަނަސް ޙަބީބް

ރ. ދުވާފަރުން ކޮވިޑް 19 އަށް ތިން މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގގެ ތެރެއިން 48 ފަރާތެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށް ދުވާފަރު ސިއްޙީ މަރުކަޒުން ބުނެފިއެވެ.

ދުވާފަރު ސިއްޙީ މަރުކަޒުން ބުނެފައިވަނީ މި 48 ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު މިހާރު ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއާއި ހިއްސާކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. ދުވާފަރުގެ މިހާރުގެ ހާލަތާއި ގުޅޭ ގޮތުން މިރޭ 9:00 ގައި ދުވާފަރު ސިއްޙީ މަރުކަޒާއި ކައުންސިލް ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ދުވާފަރުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ތިން މީހުންނަކީ ހޯމް ކަރަންޓީނު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ތިން މީހުންނެވެ. އެމީހުން ކަރަންޓީނު ނިންމާ ފުރަތަމަ ނެގި ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވްކަމަށް އެންގުމުން އެމީހުންވަނީ ބޭރަށް ނިކުމެފައެވެ. އެމީހުންގެ ސާމްޕަލް ދެވަނަ ފަހަރަށް ނަގާ ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަން އަންގާފައިވަނީ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ