Follow us on
އަލްމަރްޙޫމާ ފާޠިމަތު ޢަލީގެ ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮތްތޯ ބެލުން
| ސައްދާމު ޙުސައިން

ހިރުނދުމާގެ

ރ. މީދޫ

 

ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮތްތޯ ބެލުން

އަޅުގަނޑުމެންގެ މަންމަ، ރ. މީދޫ ހިރުނދުމާގޭ ފާޠިމަތު ޢަލީ ވަނީ 17 ޖުލައި 2021 ނިޔާވެފައެވެ. ވީމާ، މި މަރްޙޫމާގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް ވާނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން އެއް މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

18 ޖުލައި 2021

 

އާޢިލާގެ ފަރާތުން

ސީރީނާ ޢަބްދުލް ޙަކީމް 7979373

ޚަދީޖާ އަޙްމަދު 7700422

ޖަމީލާ އަޙްމަދު 7991730

ނަޢީމާ އަޙްމަދު 9883955

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ