Follow us on
‘ރ. މީދޫ އާއި ތަރައްޤީ’ މިރޭ 8:30 ގައި ކުލަބްހައުސްގައި!
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

‘ރ. މީދޫއާއި ތަރައްޤީ’ މި މަޢުޟޫއުއަށް މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ބާއްވާ ހާއްސަ ފޯރަމްއެއް މިރޭ 20:30 ގައި ކުލަބްހައުސްގައި އޮންނާނެއެވެ.

މިރޭގެ މި ޚާއްސަ ފޯރަމްގައި ޕެނެލިސްޓުންގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެލައްވާނީ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު، އާރު.ޑީ.ސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަދި އެމް.ޑީ.ޕީ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ރައީސް މޫސާ އަލީ މަނިކު، ރ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހަސަން ޝަރީފްގެ އިތުރުން ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފަތުޙުالله އިސްމާޢީލްއެވެ.

މި ފޯރަމް ކުރިއަށް ދާނީ ‘ވޮއިސް އޮފް ރ. މީދޫ’ ގެ ނަމުގައި ކުލަބްހައުސްގައި ހެދިފައިވާ ރޫމްގައެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ