Follow us on
އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ޔޫސުފްގެ ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮތްތޯ ބެލުން
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ރ. މީދޫ ރޯޝަނީވިލާ، މުޙައްމަދު ޔޫސުފް ވަނީ ޖުލައި 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ނިޔާވެފައެވެ.

ވީމާ، މި މަރުޙޫމުގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮތް ފަރާތެއް ވާނަމަ ލަސްނުކުރައްވާ ޢާއިލާއަށް އެންގެވުމަށް އެ އާޢިލާއިން އެދެއެވެ.

އާޢިލާގެ ފަރާތުން

އަޙްމަދު އާމިރު 7581720
ޔޫސުފް މުޙައްމަދު 7921535
އާމިރާ މުޙައްމަދު 7574747

15 ޖުލައި 2021

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ