Follow us on
ޖުލައި 13 ގައި ރ. މީދޫއިން ނެގި 9 ސާމްޕަލްވެސް ނައްސި!
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ޖުލައި 13 ވަނަ ދުވަހު ރ. މީދޫއިން ނެގި 9 ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާވެސް ކޯވިޑަށް ނައްސިވެފައިވާކަމަށް ރ. މީދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުން މަޢުލޫމާތު ދީފިއެވެ.

ޖުލައި 13 ވަނަ ދުވަހު ނަގާފައިވަނީ ހޯމް ކަރަންޓީނު ރިލީޒް 4 ސާމްޕަލްއާއި ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓް ރިލީޒް 4 ސާމްޕަލްއާއި ޑިޕަރޗަރ 1 ސާމްޕަލްއެވެ.

ރ. މީދޫގެ އެކްޓިވް ކޭސްގެ އަދަދަކީ 50 އެވެ.

 

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ