Follow us on
ޔޫތް ރިކްރިއޭޝަން ކަޕް 2019: ގުރޫޕް ބީގެ އެއްވަނައިގެ ގޮތުގައި ގާގަނޑު އެފްސީ ސެމީ ފައިނަލަށް!
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ޔޫތް ރިކްރިއޭޝަން ކަޕް 2019 : ރޭގެ މެޗް ކާމިޔާބުކޮށް ގާގަނޑު އެފްސީން ސެމީގެ ޖާގަ ކަށަވަރު ކުރިއިރު ނިއު ޖެނެރޭޝަން ބޮޑު ތަފާތަކުން މޮޅުވެ ފެލްކަން އަނެއްކާވެސް ޕޮއިންޓަކުން ފުއްދާލަން ޖެހިއްޖެއެވެ.

ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ގުރޫޕް އޭ ގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބީބީ ނިއު ޖެނެރޭޝަންސް މެޗް ކާމިޔާބުކުރީ ޓީމް ބީނާ ކޮޅަށް 10 ގޯލް ޖެހުމަށްފަހުއެވެ. މި މެޗުގައި ޓީމް ބިނާއިންވަނީ 1 ގޯލް ޖަހާފައެވެ. މި މެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ ނިއު ޖެނެރޭޝަންގެ ރިލްވާން ނައީމެވެ. ދެވަނަ މެޗުގައި ލައިކަންސް އަދި ފެލްކަން މެޗް އެއްވަރުވީ 2 ލަނޑު 2 ލަނޑުންނެވެ. މި މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ ފެލްކަންގެ ހުސައިން ހާޒިމްއެވެ.

ގުރޫޕް ބީގެ ފަހު މެޗު ގާގަނޑު އެފްސީ ކާމިޔާބުކުރީ ޓީމް ވާލު ކޮޅަށް 7 ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހުއެވެ. ޓީމް ވާލުން ވަނީ މި މެޗުގައި 3 ގޯލް ޖަހާފައެވެ. މިމެޗުގައި ނާޖިހު މުޙައްމަދު އަދި މުޙައްމަދު އާސިފް، ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކު ވަނީ 3 ގޯލް ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ. އަނެއް ގޯލް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އައިހަމް މުޙައްމަދެވެ. މިމެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ ގާގަނޑު އެފްސީގެ ނާޖިހު މުޙައްމަދެވެ.

މި މެޗާއިއެކު ގުރޫޕް ބީގެ ކުޅުން ނިމުންއިރު ކުޅުނު ދެ މެޗުންވެސް ބަލިވެ ޓީމް ވާލު ވަނީ މުބާރާތުން ކަޓާފައެވެ. ގުރޫޕް ބީގެ އެއްވަނައިގައި އޮވެ ގާގަނޑު އެފްސީ ސެމީއަށް ދިޔައިރު ޑޫޒިއަންސް ވަނީ ދެވަނަ ގައި ސެމީގެ ޖާގަ ކާށަވަރުކޮށްފައެވެ. ސެމީ ފައިނަލްގައި މި ދެޓީމް ކުޅެންޖެހޭ ޓީމެއް އެނގިގެންދާނީ ގުރޫޕް އޭގައި މިއަދު ކުޅޭ ފަހު މެޗުތަކަށްފަހުއެވެ. މިއަދު ހަވީރު 16:15 ގައި ބައްދަލުކުރާނީ ޓީމް ބިނާ އަދި ފެލްކަން ސްޕޯޓްސް ކުލަބެވެ. 17:10 ގައި ބައްދަލު ކުރާނީ ބީ ބީ ނިއު ޖެނެރޭޝަން އަދި އެފްސީ ލައިކަންސް އެވެ.

މި މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ މެޗްތައް ކުޅެމުންދަނީ މީދޫގައެވެ. އަދި ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ މެޗްތައް ކުޅެމުންދަނީ މަޑުއްވަރީގައެވެ.   މި މުބާރާތުގެ މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކީ މީދޫ ޓައިމްސްއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ