Follow us on
ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކާއި ގުޅިގެން މީދޫއިން ނެގި ހުރިހާ ސާމްޕަލްއެއް ނެގެޓިވް!
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ކަރަންޓީނުގައި ހުއްޓާ ފައްސިވި ފަރާތާއި ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވި 2 ފަރާތެއް ފައްސިވުމާއި ގުޅިގެން މީދޫއިން މިހާތަނަށް ނެގި ހުރިހާ ސާމްޕަލެއް ނެގެޓިވްވެއްޖެއެވެ.

މީދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުން ބުނީ މިހާތަނަށް މީދޫއިން ނެގި 9 ފުލޫ ސާމްޕަލްއާއި 33 ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނެގެޓިވެވްވެފައިވާކަމަށެވެ.

ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވެ 2 މީހުން ފައްސިވުމާއި ގުޅިގެން މީދޫއިން 23 މީހަކު އައިސޮލޭޓުކޮށްފައިވާއިރު 2 ގެއެއްވަނީ ކަރަންޓީނުކުރެވިފައެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ