Follow us on
މޮނިޓަރިންގއަށް ލުމުން ރ. މީދޫއަށް އަރާ ފޭބުމުގެ ހުއްދަ ލިބޭނީ އެޗް.ޕީ.އޭއިން!
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ރ. މީދޫގައި ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ ހެދުމަށް ރަށަށް އަރާ ފޭބުން މަނާކޮށްފައިވާއިރު، މިއަދުން ފެށިގެން މޮނިޓަރިންގ ހާލަތު ނަގަންދެން މީދޫއަށް އަރާ ފޭބުމުގެ ހުއްދަ ދެމުންދާނީ އެޗް.ޕީ.އޭއިންނެވެ.

އެގޮތުން ރ. މީދޫއަށް ދަތުރުކުރުމަށް ހުައްދައަށް އެދިލެއްވުމަށްޓަކައި ދަތުރާއި ގުޅޭ ތަފްސީލީ މަޢުލޫމާތު އެޗް.ޕީ.އޭގެ އީމެއިލް (eoclegal@health.gov.mv) އަށް ފޮނުވުމަށް ކައުންސިލުން އެދެއެވެ.

މި ހާލަތުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރަތުން ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުމަށް ކައުންސިލުން ޝުކުރުއަދާކުރެއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ