Follow us on
އުފާވެރި ޙަޔާތެއް ބޭނުންތަ ؟
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

އުފާވެރި ޙަޔާތެއް ހޭދަކުރާނީ ކިހިނެތް ހެއްޔެވެ؟ ދިމާވާ ކަންތަކާމެދު ހިތާމަނުކޮށްގެންކަން ޔަޤީނެވެ. ނަމަވެސް މިވަރުގެ ކުޑަކުޑަ ޖަވާބަކުން މިކަމެއް ފުއްދައެއް ނުލެވޭނެއެވެ. ޙަޤީޤަތަށް ބަލާލާއިރު އިންސާނުންނަކީ ގިނަ ފަހަރަށް ދިމާވާ ކަންތަކާ މެދު ” ނެގެޓިވް ” ކޮށް ވިސްނާ ބައެކެވެ. ފެން އަޅާ ފުރިފައި ހުރި ތައްޓެއްވެސް އަހަރެމެންނަށް ގިނަ ފަހަރަށް ފެންނާނީ މެދާ ހިސާބަށް ހުއްޓައެވެ. އުފާވެރިކަން ހާސިލްކުރެވޭނީ ގިނަ މުދާތަކެއް ހުރެގެންނެއް ނޫނެވެ. އަދި ތިމާ ޢުމުރުން ވަކި ހިސާބަކަށް ފޯރުމަކުންވެސް ނޫނެވެ. އުފާވެރިކަން ތަޖްރިބާ ކުރަން ބޭނުން ނަމަ ތިމާގެ ޙަޔާތުގައި ވަކި ޚާއްޞަކަމެއް ހިނގަންދެން މަޑުކޮށްގެން ހުންނާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. ތިރީގައި މި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ތިމާގެ ދިރިއުޅުމުގެ ތެރެއަށް ގެނެސްފިނަމަ އުފާވެރި ހަޔާތެއް އިންޝާ ﷲ ލިބޭނެއެވެ.

ދިރިއުޅުމުގައި އުފަލާއި ހިތާމަ ކުރިމަތިވާނެއެވެ. ހިތާމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންކަންވެސް އަދި އުފާކުރަން ޖެހޭ ކަންކަންވެސް ކުރިމަތިވާނެއެވެ. އަބަދުވެސް ޝުކުރުވެރިވެގެން އުޅޭށެވެ. މިވަޤުތު ތިމާ ކޮންމެ ހިތާމައަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނަސް އެކަންކަން ފިލައިގެންދާނެއެވެ. އެހެންކަމުން ހިތާމަކުރުމުގެ ސަބަބުން ތިމާގެ ޙަޔާތް ބޭކާރުކޮށްނުލާށެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ