Follow us on
ކަރަންޓީނުގައި ހުއްޓާ ޕޮޒިޓިވްވި ފަރާތާއި ކޮންޓެކްޓްވި 2 މީހަކު ރ. މީދޫއިން ފައްސިވެއްޖެ
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ރ. މީދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކާއި ގާތުން ބައްދަލުވި އިތުރު ދެ މީހަކު ކޯވިޑަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ.

މީދޫ ޓައިމްސްއަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ފައްސިވެފައިވާ ދެ މީހުންނަކީވެސް ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުއްޓާ ޕޮޒިޓިވްވި ދެ ފަރާތާއި ގާތުން ބައްދަލުވުމުގެ ސަބަބުން މިވަގުތު ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ދެ މީހުންނެވެ. ނަމަވެސް މި މީހުން ކަރަންޓީނަށް ލާފައިވަނީ ބޭރުތެރޭގައި އުޅުން ފަހުންކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ..

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ