Follow us on
އަލްމަރުޙޫމާ ބަދުރުއްނިސާ ޢަލީގެ ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮތްތޯ ބެލުން
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ރ. މީދޫ ބިންހިމަ، ބަދުރުއްނިސާ ޢަލީ ވަނީ ރޭ މެންދަމުގެ ވަގުތެއްގައި ނިޔާވެފައެވެ.

ވީމާ، މި މަރުޙޫމުގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ދަރަންނެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮތް ފަރާތެއްވާނަމަ ލަސްނުކުރައްވާ އާޢިލާއަށް އެންގެވުމަށް އެ ޢާއިލާއިން އެދެއެވެ.

އާޢިލާގެ ފަރާތުން

އަލީ ޒުހައިރު 9917282
އައިމިނަތު އަސްމާ 7997715

28 މެއި 2021

 

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ