Follow us on
ރ. އަލިފުށި މޮނިޓަރިން އަށް ލައިފި
| ސައްދާމު ޙުސައިން

ރ. އަލިފުށި މޮނިޓަރިން ހާލަތަށް ލައިފިއެވެ.

މީދޫ ޓައިމްސްއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި ފައްސި ވެފައިވަނީ އަލާމާތް ފެނިގެންގެން ސާމްޕަލްނެގި 6 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖެކެވެ.

އަލިފުށި މޮނިޓަރިންއަށް ލުމާއިއެކު މިވަގުތު ޖުމުލަ 75 ރަށް މޮނިޓަރިންގ ހާލަތުގައިވާކަން ފާގަކޮއްލެވެއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ