Follow us on
ކަރަންޓީނުވާ ފަރާތްތަކުން އުސޫލުތަކަށް ތަބާވުމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ކޯވިޑު 19 އާއި ގުޅިގެން ހޯމް ކަރަންޓީނު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ އުސޫލުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ތަބަޢަވުމަށް މީދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހަސަން ޝަރީފް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފިއެވެ.

މީދޫ ޖަމްޢިއްޔަތުއް ޞަލާހުގެ 8 ވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލް އިފްތިތާޙު ކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ، މިދުވަސްވަރަކީ ރަށްރަށުގައި ވަރަށް ގަދައަށް ކޮވިޑް ފެތުރެމުންދާ ދުވަސްވަރެއްކަމުން ހުރިހާ ރައްޔިތުންވެސް އެކަމަށް ސަމާލުވެ ރައްކާތެރިވުން މުހިއްމުކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކަރަންޓީނުވާ ފަރާތްތަކާއި އެއްވެސް ވަރަކަށް ބައްދަލުނުވެ ނަތީޖާ ލިބެންދެން ކެތްތެރިކަމާއިއެކު ރަށަށްޓަކައި ތިއްބެވުމަށް އާދޭހާއިއެކު އެދޭކަމަށް ރައީސް އެދިލެއްވިއެވެ.

 

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ