Follow us on
ޔަހޫދީ ޒަޔަނިސްޓުންގެ ވާހަކަތައް – ފާރު އެމްވީ އާއި ގުޅިގެން ޚާއްސަ ފޯރަމެއް މިރޭ
| ސައްދާމު ޙުސައިން

އިޒްރާއީލްގެ ހައްދުފަހަނައެޅި ޔަހޫދީ ޒަޔަނިސްޓުންގެ ޙަޤީޤަތަކީ ކޮބައިކަން ހާމަކޮށް އެބައިމީހުންގެ ފެށުމާއި ނިމުން ތަފްސީލްކޮށް ގެނެސްދިނުމަށް ޚާއްސަ އޮންލައިން ފޯރަމެއް ފާރު.އެމްވީ އަދި މީދޫ ޓައިމްސް ގުޅިގެން ގެނެސްދޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

މިރޭ 20:20ގައި މީދޫ ޓައިމްސް އަދި ފާރު އެމްވީގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖު މެދުވެރިކޮށް ވަގުތުން ގެނެސްދޭ މި ފޯރަމްގައި ވާހަކަދައްކަވާނީ މުޖްތަބާ ޙަމީދު އަދި ޙާތިމް ޔޫސުފް އެވެ. މިރޭގެ ފޯރަމްގެ މައުޟޫއަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ “ޒަޔަނިޒަމް: ފެށުމާއި ނިމުން” މިއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ