ޚަބަރު ދީން މުޖުތަމަޢު އަޚްލާޤް އަޤީދާ ވާހަކަ
މީދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް ހަސަން ޝަރީފް!

މިއަދު ކުރިއަށް ދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ކެންޑިޑޭޓު ޤާސިމް ސަޢީދު ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށްފަހު ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ކެންޑިޑޭޓު ހަސަން ޝަރީފް އިންތިހާބުވެއްޖެއެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ..