ޚަބަރު ދީން މުޖުތަމަޢު އަޚްލާޤް އަޤީދާ ވާހަކަ
ވަޤުތީ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް ޞާދިގު!

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާޞުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ކެންޑިޑޭޓު މުޙައްމަދު ޞާދިޤު އިންތިހާބުވެއްޖެއެވެ.

މިކަން ޞާދިޤުވަނީ މީދޫ ޓައިމްސްއަށް ޔަގީންކޮށްދީފައެވެ.