Follow us on
އަންހެނުން ކޮމިޓީ: މާލެ ފޮށީގެ ނަތީޖާވެސް ލިބިއްޖެ
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ކެންޑިޑޭޓު ނަމްބަރު 1 ޒުލްފާ އަފީފް 67 ވޯޓު
ކެންޑިޑޭޓު ނަމްބަރު 2 ފަޟްލީނާ އަޙްމަދު 21 ވޯޓު
ކެންޑިޑޭޓު ނަމްބަރު 3 ސިޔާމާ އަބްދުލް ރައްޒާޤު 55 ވޯޓު
ކެންޑިޑޭޓު ނަމްބަރު 4 ފާތިމަތު ނަޝާ 75 ވޯޓު
ކެންޑިޑޭޓު ނަމްބަރު 5 އަސްރާ އަލީ 39 ވޯޓު
ކެންޑިޑޭޓު ނަމްބަރު 6 އާސިމާ އީސާ 45 ވޯޓު
ކެންޑިޑޭޓު ނަމްބަރު 7 އާމިނަތު އަސްމާ 37 ވޯޓު
ކެންޑިޑޭޓު ނަމްބަރު 8 ރަޝީދާ އަޙްމަދު 20 ވޯޓު
ކެންޑިޑޭޓު ނަމްބަރު 9 ޝަރީފާ ހަސަން 57 ވޯޓު
ކެންޑިޑޭޓު ނަމްބަރު 10 ސީމާ މޫސާ 46 ވޯޓު
ކެންޑިޑޭޓު ނަމްބަރު 11 އާމިނަތު ރަޝީދާ 48 ވޯޓު
ކެންޑިޑޭޓު ނަމްބަރު 12 އާއިޝަތު ރަޝީދާ 16 ވޯޓު
ކެންޑިޑޭޓު ނަމްބަރު 13 ހާދިޖާ އިބްރާހިމް 20 ވޯޓު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ