Follow us on
އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީ: 1 ނަމްބަރު ވޯޓު ފޮށީގެ ނަތީޖާ
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ކެންޑިޑޭޓު ނަމްބަރު 1 ޒުލްފާ އަފީފް 118
ކެންޑިޑޭޓު ނަމްބަރު 2 ފަޟްލީނާ އަޙްމަދު 79 ވޯޓު
ކެންޑިޑޭޓު ނަމްބަރު 3 ސިޔާމާ އަބްދުލް ރައްޒާޤު 196 ވޯޓު
ކެންޑިޑޭޓު ނަމްބަރު 4 ފާތިމަތު ނަޝާ 158 ވޯޓު
ކެންޑިޑޭޓު ނަމްބަރު 5 އަސްރާ އަލީ 193 ވޯޓު
ކެންޑިޑޭޓު ނަމްބަރު 6 އާސިމާ އީސާ 179 ވޯޓު
ކެންޑިޑޭޓު ނަމްބަރު 7 އާމިނަތު އަސްމާ 174 ވޯޓު
ކެންޑިޑޭޓު ނަމްބަރު 8 ރަޝީދާ އަޙްމަދު 97 ވޯޓު
ކެންޑިޑޭޓު ނަމްބަރު 9 ޝަރީފާ ހަސަން 146 ވޯޓު
ކެންޑިޑޭޓު ނަމްބަރު 10 ސީމާ މޫސާ 199 ވޯޓު
ކެންޑިޑޭޓު ނަމްބަރު 11 އާމިނަތު ރަޝީދާ 92 ވޯޓު
ކެންޑިޑޭޓު ނަމްބަރު 12 އާއިޝަތު ރަޝީދާ 101 ވޯޓު
ކެންޑިޑޭޓު ނަމްބަރު 13 ހާދިޖާ އިބްރާހިމް 108 ވޯޓު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ