Follow us on
ފުރަވެރި ރިޒޯޓު ވޯޓު ފޮށީގެ ނަތީޖާ ލިބިއްޖެ
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

ފުރަވެރި އައިލެންޑް ރިޒޯޓުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޮތު ފޮށްޓަށްލާފައިވާ ރ. މީދޫގެ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ލިބިއްޖެއެވެ.

މި ފޮށިން ހުސައިން ނާސިފަށް 4 ވޯޓު ލިބިފައިވާ ޝާހިދުއަށް ލިބިފައިވަނީ 1 ވޯޓެވެ. ހަސަން ޝަރީފަށް 3 ވޯޓޫ ލިބިފައިވާއިރު ޤާސިމް ސަޢީދަށް ލިބިފައިވަނީ 2 ވޯޓެވެ.

ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރުކަމަށް ރަޝީދާ އަބްދުﷲ އަށް 2 ވޯޓު، ޖަމީލާ ހުސައިންއަށް 2 ވޯޓު، އީނާސް ރާފިޢުއަށް 3 ވޯޓު، އަދި މަރިޔަމް ސަޢީދާއަށްވެސް 3 ވޯޓު ލިބިފައިވެއެވެ.

ކައުންސިލް މެމްބަރުކަަމަށް އަލީ ރަޝީދަށް 3 ވޯޓު ލިބިފައިވާއިރު އަބްދުﷲ ރަޝީދަށް 4 ވޯޓު ހުސައިން އަފީފް އަދި މުޙައްމަދު ޝިހާމަށްވަނީ 1 ވޯޓު ލިބިފައެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ