Follow us on
އަންހެނުުންގެ ކޮމިޓީ: މީދޫ 2 ނަމްބަރު ފޮށީގެ ނަތީޖާ
| އިބްރާހިމް ރަފްހާން

މި ފޮށްޓަށް ޖުމްލަ 434 މީހުން ވޯޓު ދީފައިވެއެވެ.

ކެންޑިޑޭޓު ނަމްބަރު 1 ޒުލްފާ އަފީފް 116 ވޯޓު
ކެންޑިޑޭޓު ނަމްބަރު 2 ފަޟްލީނާ އަޙްމަދު 86 ވޯޓު
ކެންޑިޑޭޓު ނަމްބަރު 3 ޝިޔާމާ އަބްދުލް ރައްޒާޤު 188 ވޯޓު
ކެންޑިޑޭޓު ނަމްބަރު 4 ފާތިމަތު ނަޝާ 162 ވޯޓު
ކެންޑިޑޭޓު ނަމްބަރު 5 އަސްރާ އަލީ 186 ވޯޓު
ކެންޑިޑޭޓު ނަމްބަރު 6 އާސިމާ އީސާ 194 ވޯޓު
ކެންޑިޑޭޓު ނަމްބަރު 7 އައިމިނަތު އަސްމާ 165 ވޯޓު
ކެންޑިޑޭޓު ނަމްބަރު 8 ރަޝީދާ އަހުމަދު 100 ވޯޓު
ކެންޑިޑޭޓު ނަމްބަރު 9 ޝަރީފާ ހަސަން 110 ވޯޓު
ކެންޑިޑޭޓު ނަމްބަރު 10 ސީމާ މޫސާ 204 ވޯޓު
ކެންޑިޑޭޓޫ ނަމްބަރު 11 އައިމިނަތު ރަޝީދާ 81 ވޯޓު
ކެންޑިޑޭޓޫ ނަމްބަރު 12 އައިމިނަތު ރަޝީދާ (ޖަނބުރޯލުގެ) 112 ވޯޓު
ކެންޑިޑޭޓު ނަމްބަރު 13 ހަދީޖާ އިބްރާހިމް 116 ވޯޓު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ